Participants

Contact & Activities

Participating city

OGRE
26.000 inhabitants

Local contact

PUBLIC RELATIONS
NIKOLAJS SAPOZNIKOVS
LV-5001 Brīvības str., Ogre, Latvia
++371 26520694

Participation 2006

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Ogres novada domes speciĿlisti, pĿrstĿvot Ogres novada domi kĿ atbalstošo pašvaldību Eiropas MobilitĿtes nedēļas ietvaros, paredzējuši šĿdas aktivitĿtes:
- iedzīvotĿju informēšana ar mediju starpniecību par vides jautĿjumiem kopumĿ un to aktualizēšanu Ogres novadĿ laika posmĿ no 16. līdz 22.decembrim;
- informatīvo materiĿlu izplatīšana pilsētas teritorijĿ šajĿ laika posmĿ (plakĿti);
- 22.septembrī brīvprĿtīgo jauniešu iesaistīšana akcijas veidĿ, veicot ielu intervijas un intervijas sabiedriskajĿ transportĿ, ar mērķi noskaidrot informētības pakĿpi, pastĿstot tuvĿk par MobilitĿtes nedēļu, kĿ arī izzinĿt viedokļus par vides jautĿjumiem atbilstoši MobilitĿtes nedēļas tematikai.
- informĿcija par veloceliņiem Ogres novadĿ.