Participants

Contact & Activities

Participating city

Nynäshamn
26.601 inhabitants

Local contact

Kommunstyrelseförvaltningen
Julia Nordström
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
++46 852068446

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Dialogue in the center regarding traffic-related issues linked to detailed comprehensive plan for Nynäshamns city. In the detailed comprehensive plan a car free center in the future is suggested, where walking, cycling and public transport should be given priority over car traffic , etc.
The public may try municipal electric bicycles.
Commercials about the benefits of cycling in Nynäshamns city in two supermarkets .

Dialog i centrum gällande trafikrelaterade frågor kopplade till fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad. I FÖP:en föreslås t.ex. ett bilfritt centrum framöver, att gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik m.m.
Allmänheten får prova på kommunens elcyklar.
Reklamfilm om fördelarna med cykling i Nynäshamns stad på två matvarubutiker.