Participating towns and cities

Luxembourg Kielen (Kehlen) , Luxembourg

Website:
Population:
5.500 inhabitants
Department:
Biergerzenter
Contact:
Pascal Welter
15, rue de Kehlen
8280 KEHLEN Kielen
(++352) 30 91 91 -1
Kielen (Kehlen) already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2008 2007 2002

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Kielen (Kehlen) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
Organisatioun vum Kielener Mobilitéitsdag mat Animatioun fir d'Kanner, Promotioun vun der Elektromobilitéit an der Mobilité douce, Méiglechkeet fir d'Testen vun E-Fortbewegungsmëttel, Rallye (ze gewannen ginn et flott Präisser) an e Geschécklechkeetsparcours organiséiert vun der Police Grand-Ducale.