Participating towns and cities

Luxembourg Colmer-Bierg (Colmar-Berg) , Luxembourg

Population:
2.198 inhabitants
Department:
Service technique
Contact:
Pascal Wealer
5, rue de la Poste
7730 Colmer-Bierg
(++352) 83 55 43 - 228
Colmer-Bierg (Colmar-Berg) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Vëlosparking wärend der Tendances Jardins an en Opruff mam Vëlo dohinner ze kommen
17 September
Vëlosparking wärend der Tendances Jardins an en Opruff mam Vëlo dohinner ze kommen
18 September
Vëlosparking wärend der Tendances Jardins an en Opruff mam Vëlo dohinner ze kommen
19 September
Klick a Kuck vum Centre de Formation pour Conducteurs an der Schoul
20 September
Vëlostour mat de Kanner vun, an teschtent de Maison Relais Colmar-Berg & Biissen, mat Animatioun bei all Maison-Relais
En Informatiounsowend vun der Klimaagence iwwer Elektromobilitéit
21 September
Den Multimobilitietsworkshop vu mobilite.lu an der Schoul
De Cycle 3 geet mat der Police an de Verkeiersgart op Miersch
22 September
Autofräien Dag: D'Strooss Ënneschte Wee gëtt gespaart an mir maachen Animatioun fir d'Kanner an Owes eng Vëlostour op Biissen

23.09.2022:
Eng Kickoff-Konferenz mam Mobilitéitsministeren an de Betriber aus der Gemeng iwwer d'Ausschaffe vun engem Mobilitéitsplang fir eis Gemeng

28.09.2022:
CFL mat "De Léiwi a Fräschi fueren Zuch" am Cycle 1 an der Schoul

Permanent measures Permanent measures

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Installatioun vun enger Velos-Reparaturstatioun (KW40-41)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned

Car-free day Car-free day

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Enneschte Wee