Participating towns and cities

Luxembourg Conter (Contern) , Luxembourg

Website:
Population:
3.600 inhabitants
Contact:
Cathy Diederich
4, Place de la Mairie
L-5310 Contern
(++352) 350261321

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Conter (Contern) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Merci dass dir den ëffentlechen Transport benotzt. Op verschidde Busarrêten gi Croissanten a Fairtrade Bananne verdeelt.
17 September
17/09 09h - 12h Velosbourse zu Hesper
17/09 14h30 Trëppeltour mat Fairtradepicknick zu Mutfert
18 September
Grousse Velosdag duerch d'Gemengen Hesper, Weiler-la-Tour a Conter

Car-free day Car-free day

Conter (Contern) carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.