Participating towns and cities

PolandKrasnystaw, Poland

Population:
20.047 inhabitants
Department:
Urzad Miasta
Contact:
Malgorzata Krzysztofiak
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
(++48) 82 576 21 57
Krasnystaw already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2006 2004 2003

Participation 2003