Participants

Contact & Activities

Participating city

Cēsis
17.973 inhabitants

Local contact

Development and building department
Evija Taurene
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
++371 26346996

Participation 2006

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Pašvaldība mobilitĿtes nedēļas ietvaros paredzējusi pievērst uzmanību klimata pĿrmaiņĿm, kuru cēlonis ir autotransporta izmantošana. Paredzams, ka tiks turpinĿtas aktivitĿtes, kas jau iesĿktas, realizĿjot INTERREG III B projektu - Riteņbraukšna apkĿrt Baltijas jūrai"BSC" . Tas nozīmē, ka tiks popularizēts aktīvs dzīves veids - pĿrvietošanĿs pa pilsētu kĿjĿm vai ar velotransportu, ievērojot satiksmes drošibas noteikumus (lietojot veloaprīkojumu un atstarotĿjus). JaunĿkie sabiedrības locekļi -pirmsskolas vecuma bērni tiks aicinĿti mudinĿt savus vecĿkus mobilitĿtes nedēļas ietvaros uz mĿcību iestĿdi doties kĿjĿm .
TĿpat tiks pievērsta uzmanība aktīvai brīvĿ laika pavadīšanai un kopĿ ar Tūrisma informĿcijas centru paredzēts organizet tūrisma sezonas noslēgumu , aicinot ģimenes uz aktīvu pasĿkumu pilsētas dabas zonĿ.