Participants

Contact & Activities

Participating city

Gävle
95.625 inhabitants

Local contact

Community Development
Ingegerd Krantz
Municipality of Gävle
80184 Gävle
++46 26-17 84 46

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Several activities are planned for the 2011 European Mobility Week in Gävle concerning this year´s theme “Alternative Mobility”. This year great emphasis has been placed on public transport and cycling.

There will be a battle between cities in traveling by bus. The cities of Gävle and Östersund will challenge each other in a competition to see which one increases bus travelling among the citizens the most on September 17th. Hopefully the citizens will help their city to win and also see how easy it is to travel by bus. The travelers can also ride for free on the bus that day if they leave the car at home and show their car key on the bus.

On Tuesday September 20th there will be a business meeting hosted by X-trafik with lecturer Markus Robért talking about CERO, Climate and Economic Research in Organizations. CERO is a transparent and easy to manage framework developed to assist companies, municipalities and other organizations in reaching climate travel targets in consistency with economic payoff and employee acceptance. CERO is developed in Markus Robèrt’s doctoral thesis and the model is also published and peer-reviewed in the large scientific journal “International Journal of Sustainable Transportation, January 2009″.(www.cero.nu/en/)

The two seminars during Wednesday will be filmed and transmitted on the Internet as web-TV for those who are not able to travel in to Gävle city centre. The viewers can watch the lectures live or see them retrospectively. Go to: webbtv.nu/gavle_trafikantveckan.htm

Participants of the European Mobility Week will be able to try Geocaching, a modern treasure hunt by bike around Gävle.
"Geocaching is a fun activity that is suitable for anyone who owns a portable GPS device. You could call it a modern version of hide the key or treasure hunt. Someone hides a container or something similar, with a logbook and a pen as its most important content. As exact coordinates as possible to the cache are published, sometimes together with clues to the site on the Internet. Interested parties can then locate the cache and make a note in the logbook. You can take an object from the cache, but only if you put a new object in return. A good guideline is to always leave one of at least the same values as it takes.
Sometimes the cache extends to a multi cache, where you have to visit several different hiding places on the way to the final goal." (www.geocaching.se)

Under three occasions during the European Mobility Week will the municipality of Gävle employees, who travel on business, be able to see and try how easy it is to be in or host a web meeting. A smart addition that allows more frequent contacts without traveling, plus it saves time, money and the environment.

During the day “In town without my car” on Saturday September 17th a big bicycle race will take place. Participants can challenge their friends in cycling five or ten miles through Gästrikland. The visitors will also on the day be able to take part in bicycle orienteering, try an electrical bike for two, familiarize themselves with the bus, get information about traffic rules for cyclists and the importance of using helmets and much more.
The goal for the European Mobility Week will be both motivating and inspiring.

We want the citizens of Gävle to be more aware of alternative modes of transportation; we want to increase the awareness and knowledge about traffic safety, traffic environment and the consequences on the environment made by car traffic.
The messages we want to convey to the inhabitants of Gävle during the week are:
Use alternative modes of transport, such as walking, bicycling or taking the bus. Use a helmet when you bicycle and leave the car at home on the day “In town without my car”.

Thanks to a strong commitment among companies, organizations, associations and municipal governments, the 2011 event will offer a wide range of fun and interesting activities throughout the week.

A better climate, cleaner environment and improved health will be achieved, and both time and money will be saved, if we all travel smarter.


SVENSKA

Flera aktiviteter är planerade för Europeiska trafikantveckan i Gävle 2011 rörande årets tema "Smarta Alternativ". I år har stor vikt lagts på kollektivtrafik och cykling.

En Buss- Stadskamp kommer att anordnas. Städerna Gävle och Östersund kommer att utmana varandra i en tävling för att se vilken stad som procentuellt ökar antalet buss resor mest den 17 september. Förhoppningsvis kommer medborgarna att hjälpa sin stad att vinna och samtidigt se hur enkelt det är att resa med buss. Medborgarna kan också resa gratis på bussen den dagen om de lämnar bilen hemma och visa sin bilnyckel för föraren på bussen.

På tisdagen den 20 september kommer en företagsträff med X-trafik som värd att anordnas. Föreläsare Markus Robèrt, Konsult och teknologie doktor vid KTH kommer och föreläser om CERO, Climate and Economic Research in Organizations. CERO är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH (Robért, 2007, Mobility Management and Climate Change Policies ). CERO tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer. (www.cero.nu)

De två seminarier som äger rum under onsdagen kommer att filmas och sändas på Internet som webb-TV för dem som inte kan resa in till Gävle centrum. Tittarna kan se föreläsningarna live eller i efterhand. Till sändningen kommer du via: webbtv.nu/gavle_trafikantveckan.htm

Deltagare av Europeiska trafikantveckan kommer att kunna prova på Geocaching, en modern skattjakt på cykel runt om i Gävle.
”Geocaching är en sysselsättning som passar för alla som äger en bärbar GPS-enhet. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Så noggranna koordinaterna som möjligt till gömman publiceras, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp gömman, geocachen, och anteckna sig i loggboken. Man kan ta ett föremål från cachen, men bara om man lämnar ett nytt föremål i utbyte. Dessa föremål kallas bytessaker, eller bytesföremål. En bra riktlinje är att alltid lämna någon av minst samma värde som det man tar.
Ibland utvidgas cachen till en så kallad multicache, där man måste besöka flera olika gömställen på vägen till slutmålet”. (www.geocaching.se)

Under tre tillfällen på Europeiska trafikantveckan kommer Gävle kommuns medarbetare som reser i tjänsten, kunna se och prova hur enkelt det är att vara med i eller vara värd för ett webbmöte. Ett smart komplement som ger möjlighet till tätare kontakter, sparad tid, pengar och miljö.

Under dagen "I stan utan min bil" på lördag den 17 september kommer ett stort cykel lopp att äga rum, Gästrikeloppet. Deltagarna kan utmana sig själva eller sina kompisar genom att cykla fem eller 10 mil genom Gästrikland.
Besökarna kommer också den dag kunna delta i cykel orientering, prova en elektrisk cykel för två, bekanta sig med bussen, få information om trafikregler för cyklister och vikten av att använda cykelhjälm och mycket mer.
Målet för den europeiska mobilitetsveckan kommer att vara både motiverande och inspirerande.

Vi vill att medborgarna i Gävle blir mer medvetna om alternativa transportsätt, vill vi öka medvetenheten och kunskapen om trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsekvenserna på miljön som gjorts av biltrafik.
Det budskap vi vill förmedla till invånarna i Gävle under veckan är:
Använd alternativa transportsätt, som promenader, cykling eller bussen. Använd hjälm när du cyklar och lämna bilen hemma under dagen "I stan utan min bil".

Tack vare ett starkt engagemang bland företag, organisationer, föreningar och kommunala myndigheter, kommer evenemanget 2011 erbjuda ett brett utbud av roliga och intressanta aktiviteter under veckan.

Ett bättre klimat, renare miljö och en bättre hälsa kommer att uppnås, både tid och pengar kommer att sparas, om vi alla reser smartare.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Saturday September 19th between the hours 8 am and 5 pm this street will be closed to vehicles: Norra Slottsgatan between Ruddamsgatan and Nygatan. This street will for example be used as a gathering place for the hundreds of cyclists in the Gästrikeloppet Race.


Lördag den 19 september mellan kl. 08:00-16:00 kommer denna gata att vara stängd för fordon: Norra Slottsgatan mellan Ruddamsgatan och Nygatan. Gatan kommer till exempel användas som uppsamlingsplats för de hundratals cyklister i Gästrikeloppet.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas