Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
1. Podujatie pod názvom Cyklofest 2012(16.09.2012 od 9,00hod.) - ktoré v Banskej Bystrici organizujeme v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica(OCIBB) už šiesty krát. Podujatie je určené pre rodiny s deťmi,rekreačných, ale aj pre kondične zdatných cyklistov. Pre všetkých sú pripravené dva cyklistické okruhy mestom a jeho okolím (jeden kratší pre menej zdatných a druhý dlhší a trochu náročnejší pre kondične zdatnejších), pelotóny sú zabezpečené policajným sprievodom, aby si raz do roka mohli bezpečne zabicyklovať všetci tí, ktorí sú amatéri a majú chuť zažiť mnohopočetný cyklopelotón. Pre účastníkov pripravujeme každý rok zaujímavé sprievodné podujatia, súťaže a hry pre najmenších, občerstvenie a samozrejme jedna z obľúbených častí je tombola, kde každý účastník cyklistických pelotónov má šancu získať hodnotné cykloceny(viac o podujati www.ocibb.sk/clanok/Cyklofest )
2. Osvetové aktivity na školách, kde počas ETM plánujeme zorganizovať rôzne podujatia, premietať filmy o nemotorovej doprave a o jej užitočnosti pre mesto a jeho obyvateľov pod vedením skúsených lektorov zo Slovenskej agentúry živorného prostredia. V spolupráci s dopravným inšpektoriátom pripravujeme pre študentov a žiakov workshopy na tému bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách ( v Banskej Bystrici máme spolu viac ako 5 tis. žiakov na základných školách).
3.) Vyhlásenie kampane na podporu využívania MHD, ktorá bude vyhodnotená na medinárodnom podujatí ENVIROFIL 2013. Podujatie ENVIROFILM organizuje každoročne Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň partnerom pri organizovaní ETM 2012 v BB
4.) Zmena dopravného značenia, ktorá značne napomôže pohybu cyklistov po meste
5.)Po Bystrici na bicykli - spoznávanie histórie mesta zo sedla bicykla
6.) Cyklobus - prezentácia produktu, ktorý je v meste novinkou a získava si záujem verejnosti
7.) Marathon BB (22.-23.9.2012 www.marathonbb.com/marathon-proposition.menu )

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Cyklostanovisko(stôl, lavičky, stojan na bicykle, prístrešok, mapa cyklotrás v okolí,...so zapojením inštitúcií a organizácií v meste)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Launch of integrated services for the various public transport modes
Cyklobus
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
Accessibilities
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Launch of accessibility plans
New forms of vehicle use and ownership
osveta ohľadom znižovania individuálneho motorizmu a možnosti car-poolinkg pre firmy
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Permanent access restriction to city centres
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Zriadenie priestoru na verejnú diskusiu o doprave v meste na internetovej stránke mesta Banská Bystrica
Further info
1.)V marci r.2012 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica oficiálne odovzdala primátorovi mesta vypracovaný Územný generel nemotorovej dopravy ( www.ocibb.sk/aktualita/slavnostne-odovzdavanie-generelu-nemotorovej-dopravy-v-banskej-bystrici ). Dokument, ktorý sa stal záväzným dokumentom mesta a je zapracovaný do Územného plánu mesta Banská Bystrica, rieši nemotorovú dopravu na území celého mesta v náväznosti na okolie. Jeho implementácia je navrhnutá v dvoch etapách. Prvá krátkodobá je navrhnutá v časovom horizonte troch rokov, kedy v rámci navrhnutých opatrení, prerozdelením existujúcich komunikácií, zmenou značenia a drobnými úpravami obrubníkov a komunikácií vznikne bezpečný priestor pre cyklistov v meste, v rámci prvej etapy je naplánovaná aj realizácia samostatnej cyklotrasy v dĺžke cca 4 km a 2 km. Druhá etapa tzv. dlhodobá je plánovaná do roku 2025, kedy by mal dosiahnuť priestor pre cyklistov v meste ideálny stav, v rámci ktorého by vzniklo na území mesta viac ako 46 km bezpečných cyklistických chodníkov (Navrhnutý Generel je možne vidieť ( www.banskabystrica.sk/uzemny-generel-nemotorovej-dopravy-mesta.phtml?id5=18257 ). V súvislosti s implementáciou Generelu nemotorovej dopravy práve pripravujeme projektovú dokumentáciu na dva úseky cyklochodníkov a jednotné cyklotojany na území mesta. Na jeseň 2012 plánujeme zrealizovať zmenu značenia (vodorovné aj zvyslé) na viacerých miesta v meste a významným krokom v rámci pripravovaných zmien bude povolený prejazd cyklistov cez pešiu zónu.
2.) V rámci osvety a propagácie bicykla, ako alternatívneho spôsobu prepravy po meste sme v máji tohoto roku zorganizovali súťaž "Do práce na bicykli" a vzhľadom na veľký záujem verejnosti plánujeme súťaž organizovať aj v budúcom roku ( www.ocibb.sk/clanok/dosutazene-0 ), ako motivačnú kampaň pre cieľovú skupinu tých, ktorý na presun do práce používajú motorové vozidlo na vzdialenosť 5 a menej kilometrov ( tu chceme spolupracovať aj so zamestnávateľmi, ktorých verejne, ale aj osobne vyzývame na vytváranie vhodných podmienok pre zamestnancov, ktorí chcú používať na presun do práce a z práce bicykel ).

Car-free day Car-free day

Banská Bystrica carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
V Banskej Bystrici bude v dňoch 21.až 23.9.2012 vylúčená motorová doprava na viacerých miestach, nakoľko bude ma území mesta organizované medzinárodné podujatie MARATHOB BB ( www.marathonbb.com/marathon-proposition.menu ).