Participants

Contact & Activities

Participating city

Kielen ()
5.500 inhabitants

Local contact

Biergerzenter
Pascal Welter
15, rue de Kehlen
8280 KEHLEN
++352 30 91 91 -1

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Organisatioun vum Kielener Mobilitéitsdag mat Animatioun fir d'Kanner, Promotioun vun der Elektromobilitéit an der Mobilité douce, Méiglechkeet fir d'Testen vun E-Fortbewegungsmëttel, Rallye (ze gewannen ginn et flott Präisser) an e Geschécklechkeetsparcours organiséiert vun der Police Grand-Ducale.