Participants

Contact & Activities

Participating city

Stadbriedemes ()
1.823 inhabitants

Local contact

Schroeder Patrick
17,Dicksstrooss
L-5451 Stadtbredimus
++352 23696250

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Intensiv Notzung vun eisem E-Auto fier op rdv ze fueren an sensibiliseirung vun eisen Gemengennwunner fier op fossile Energieträger beim Transport ze verzichten.
Verkeiersberouegend mesuren dei awer reicht an speideren Phasen duerchgezun gin.
Fier den 20.09.2016 stellt Gemeng 6 E-biken zur verfügung dei dann och kennen vun den Bierger getest gin