Participants

Contact & Activities

Participating city

Ell
1.241 inhabitants

Local contact

Service technique
Laurent SCHAUS
27, Haaptstrooss
L-8530 Ell
++352 26 62 38 590

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Versammlung mat de Bierger (Offen Diskussioun iwwer bestehend an zukünfteg Infrastrukturen, finanziell Hëllef wou d' Gemeng wäert aféieren fir d' Joresaboen beim ëffentlechen Transport, Virstellung vun der neier Vëloskaart a mir weisen ee Film zum Thema Vëlo)
Vëlostour duerch eis Gemeng bis op Réiden fir de Bierger ze weisen wéi gutt een Vëlo mat Akafen, mat Fräizäit Beschäftegungen a mat Schoulwee verbanne kann.
Offréiere vun enger Mëtsch un d' Leit wou ouni motoriséierten Individualverkéier an d' Schoul oder op d' Schaff gefuer sinn.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Elaboration of new residential areas
Mobility management
  • Provision of incentives and bonuses to employers
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas