Participating towns and cities

SlovakiaBratislava, Slovakia

Population:
430.000 inhabitants
Department:
Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy
Contact:
Marek Ševčík
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava
(++421) 911903931

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Bratislava organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
16. – 22. 9.2017
Bezplatná MHD pre všetkých na vodičský preukaz.
Nechajte svoje auto doma a celý týždeň cestujte v MHD na denných spojoch MHD bezplatne. Stačí sa preukázať platným vodičským preukazom vydaným v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Bezplatná preprava bude možná len na denných linkách MHD vo vozidlách Dopravného podniku Bratislava, v rámci mesta Bratislava. Na medzimestských linkách 801, 901, 37 mimo územia Bratislavy, ako aj na nočných linkách bude platiť štandardná tarifa IDS BK.

Po skončení Európskeho týždňa mobility si Dopravný podnik Bratislava pre svojich priaznivcov v sobotu 23. septembra pripravil Deň otvorených dverí na Tyršovom nábreží.

Hlavné mesto v tej súvislosti dáva do pozornosti unikátny mestský projekt up! City na Námestí SNP pred Starou tržnicou v Bratislave. Stoja za ním spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) a Aliancia Stará Tržnica (AST) spolu s partnermi Mesto Bratislava, ZSE a cyklokuriér Švihaj šuhaj.

Ako uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Projekt carsharingu pri Starej tržnici je ukážkou toho, akým smerom by sa mohlo mesto uberať v 21. storočí. Tieto elektronické smart systémy predstavujú jednu z možností vnútromestskej dopravy. Tá predstavuje veľkú výzvu pre Bratislavu, ktorú musí mesto riešiť. Verím, že sa tento pilotný projekt stane inšpiráciou pre ďalšie podobné nápady v oblasti dopravy.“

Ponuka alternatívnych prostriedkov dopravy po meste zahŕňa okrem klasických mestských bicyklov aj cargo bicykle, elektrické bicykle či dokonca elektrokolobežku. Počas ETM ponúkame bicykle a kolobežky na požičanie s 50% zľavou. Každý deň od 10:00 do 22:00!

Počas prvých dvoch mesiacov pilotnej fázy projektu up! city využilo nové udržateľné formy mobility takmer 600 návštevníkov. Na elektrických vozidlách Volkswagen e-up! najazdili spolu viac ako 32-tisíc kilometrov po Bratislave a blízkom okolí. Denne boli v terénne priemerne 4 autá a 7 bicyklov.


Aktivity a opatrenia Mestsej polície Hlavného mesta SR Bratislavy:


16.09.2017 - park Andreja Hlinku Ružinov – podujatie "Krúžkovanie Ružinova" - v spoluprácu s MČ Ružinov realizácia dopravnej výchovy - teoretická a praktická časť pre ružinovské deti v čase 10.00 hod. až 14.00 hod, praktické jazdy na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch na mobilnom dopravnom ihrisku MsP BA
20.09.2017 - dopravná výchova, základné pravidlá bezpečnej jazdy na kolobežkách a bicykloch, praktické jazdy na mobilnom dopravnom ihrisku MsP Bratislava - pre deti z MŠ Strečnianska ul. z Petržalky
21.09.2017 - dopravná výchova, zásady a rady pre bezpečnú jazdu, praktická jazda na kolobežkách a bicykloch na mobilnom dopravnom ihrisku - pre deti z MŠ Bazovského ul. z Dúbravky
22.09.2017 - dopravná výchova, základné pravidlá bezpečnej jazdy v doprave, praktická jazda na kolobežkách - pre deti z MŠ Lietavská ul. z Petržalky
22.09.2017 – participácia na organizovaní a zabezpečení cyklistického podujatia - cyklojazdy bratislavskými ulicami v spolupráci s OZ Cyklokoalícia Bratislava (Cyklokoalícia - občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších)

Po skončení týždňa mobility je na 27.09.2017 – pokračovanie v aktivitách na parkovisku OC Tesco na Panónskej ulici naplánovaná v čase od 10.00 hod. do 13.30 hod. dopravná výchova pre petržalské deti a od 14.00 hod. do 15.00 hod. pre verejnosť ukážky nárazových testov (crash test). Súčasne prezentácia ekologických motorových vozidiel využívaných v tomto roku vo výkone služby – dvoch elektromobilov, jedného vozidla na palivo CNG, elektrických kolobežiek, elektrobicykla (ebajk), služobných bicyklov. Na parkovisku za OC, pri Panónskej ceste

Trvalé opatrenia MsP Bratislave (kategória - Permanent measures implemented this year:)
- zapožičanie 2 motorových vozidiel na elektrický pohon pre výkon služby
- zapožičanie 1 motorového vozidla na palivo CNG výkon služby
- obstaranie (natrvalo) 4 ks motorových vozidiel na palivo CNG vo výkone
- výkon služby vo forme špeciálnych kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi motorových vozidiel vyhradené pruhy – cyklopruhy, cestičky pre cyklistov a cyklokoridory
- využívanie cyklohliadok (hliadok policajtov MsP Bratislava na služobných bicykloch resp. na ebajkoch) vo výkone služby
- obstaranie (natrvalo) a využívanie 2 ks elekrických kolobežiek vo výkone služby


EN
16th-22nd September 2017
Free public transport for all driving licenece holders
Leave your car at home and travel the whole week on public transport free of charge - for holders of a valid driving license (issued in the Slovak Republic or another EU Member State) only day routes. City public transport only, day lines. Night lines and line 801, 901 and 37 with regular rate.

16.09.2017 - Andreja Hlinku park in Ružinov - event "Krúžkovanie Ružinov" - in cooperation with the Ružinov Municipal Transport Education Realization - theoretical and practical part for children from Ruzyně at 10.00 am until 14.00, practical rides on scooters, reflectors and bicycles on the mobile MsP BA
20.09.2017 - traffic education, basic rules for safe riding on scooters and bikes, practical rides on the MsP Bratislava mobile station - for children from Strečnianska Street from Petržalka
21.09.2017 - traffic education, principles and advice for safe riding, practical riding on scooters and bicycles on the mobile transport ground - for children from the Bazovského Kindergarten. from Dúbravka
22.09.2017 - traffic education, basic rules of safe transport, practical ride on scooters - for children from the Lietavská Street from Petržalka
22.09.2017 - Participation in organizing and securing cycling events - cycling through Bratislava streets in cooperation with Cyclocalice Bratislava (Cyclocalcia - a civic association supporting the development of urban cycling in Bratislava and the development of cycling in Slovakia.) Cyclocalysis also monitors and remembers the state of public spaces barrier-free and pedestrian-friendly)
 
After the end of the week of mobility, 27.09.2017 - the continuation of activities at the NS Tesco parking lot on Panónska Street is planned from 10.00 am. to 13.30. traffic education for Petralian children and from 14.00. until 15.00. for the public, a crash test. At the same time, the presentation of ecological motor vehicles used this year in the performance of the service - two electric cars, one vehicle for CNG fuel, electric scooters, electric bicycles (ebajk), service bicycles

Permanent measures implemented by MsP Bratislava (category - Permanent measures implemented this year :)
- renting 2 electric vehicles for the performance of the service
- Lending 1 motor vehicle to CNG fuel service performance
- provision of (permanently) 4 pcs of motor vehicles for CNG fuel in performance
- performance of services in the form of special inspections aimed at adherence to road traffic rules by motor vehicle drivers dedicated lanes - cycle lanes, bicycle paths and cyclocorridors
- the use of cycling tours (Police MsP Police Bratislava on bicycles or bikes) in service performance
- procurement (permanent) and the use of 2 electric scooters in the performance of the service

Permanent measures Permanent measures

Bratislava implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles