Participating towns and cities

LuxembourgEll, Luxembourg

Website:
Population:
1.241 inhabitants
Department:
Service technique
Contact:
Laurent Schaus
27, Haaptstrooss
L-8530 Ell
(++352) 26 62 38 590
Ell already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2019 2018 2017 2015 2014 2008

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Ell organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
Versammlung mat de Bierger (Offen Diskussioun iwwer bestehend an zukünfteg Infrastrukturen, finanziell Hëllef wou d' Gemeng wäert aféieren fir d' Joresaboen beim ëffentlechen Transport, Virstellung vun der neier Vëloskaart a mir weisen ee Film zum Thema Vëlo)
Vëlostour duerch eis Gemeng bis op Réiden fir de Bierger ze weisen wéi gutt een Vëlo mat Akafen, mat Fräizäit Beschäftegungen a mat Schoulwee verbanne kann.
Offréiere vun enger Mëtsch un d' Leit wou ouni motoriséierten Individualverkéier an d' Schoul oder op d' Schaff gefuer sinn.

Permanent measures Permanent measures

Ell implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Elaboration of new residential areas
Mobility management
Provision of incentives and bonuses to employers
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas