Participating towns and cities

Luxembourg Péiteng (Pétange) , Luxembourg

Website:
Population:
15.567 inhabitants
Department:
service environnement
Contact:
- -
B.P. 23
4701 Pétange Péiteng
(++352) 501251 - 2030
Péiteng (Pétange) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002

Participation 2017

Car-free day Car-free day

Péiteng (Pétange) carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Journée de la Mobilité
Sonndeg den 17. September 2017 vun 11h00 bis 15h00 Auer place JF Kennedy zu Péiteng virum Gemengenhaus
rue de lEglise deen Dag fir den Verkéier gespaart