Participants

Contact & Activities

Participating city

Piaseczno
81.207 inhabitants

Local contact

Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Daniel Putkiewicz
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
(adres do korespondencji: ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno)
++48 22 7017588 (sekretariat)

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. W środę 13 września nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu dot. strefy płatnego parkowania w centrum Piaseczna
2. W piątek 22 września obowiązywały darmowe przejazdy komunikacją zbiorową (autobusy ZTM, Koleje Mazowieckie)
3. W niedzielę 24 września zorganizowano piknik edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas którego rowerzyści mieli okazję m.in. oznakować swoje jednoślady grawerem
4. W niedzielę 24 września odbyła się wycieczka rowerowa mająca za zadanie promowanie korzystania z roweru jako przyjaznej środowisku formy transportu - uczestnicy wycieczki otrzymali kamizelki i gadżety odblaskowe, a także broszury edukacyjne, których lektura dostarczyła informacji m.in. z zakresu ekologicznej jazdy
5. Ustawienie nowych stojaków dla rowerów
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W piątek 22 września obowiązywały darmowe przejazdy komunikacją zbiorową (autobusy ZTM, Koleje Mazowieckie).
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
More details on permanent measures:

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w gminie Piaseczno nie są podejmowane jedynie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Rozwój i usprawnienie publicznych usług transportowych, poszerzanie i wydłużanie sieci ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, nasadzenia izolacyjne drzew i krzewów w ciągach ruchliwych ulic czy czyszczenie dróg na mokro w okresach bezdeszczowych to tylko niektóre z przykładów działań, które są wdrażane na terenie gminy przez cały rok. Wszystkie one mają uczynić ekologiczne sposoby transportu: komunikację zbiorową, rowerową i pieszą bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla lokalnej społeczności.
Gmina Piaseczno wraz z sąsiednimi gminami: Konstancin – Jeziorna oraz Góra Kalwaria uczestniczy także w projekcie „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych”, którego celem jest m.in. przesunięcie ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego. Projekt zakłada stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie ww. gmin poprzez wyznaczenie 16 tras rowerowych o łącznej długości ok. 86,8 km. W ramach nowoprojektowanych dróg planowane jest wybudowanie ok. 17,5 km tras, pozostałe zostaną oznakowane w ciągu istniejących jezdni. Wybudowana zostanie także podstawowa infrastruktura towarzysząca (stojaki na rowery, stacje naprawcze). Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich.
Ponadto w lipcu b.r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę nr 1053/XXXVI/2017 ustalającą strefę płatnego parkowania dla postoju pojazdów samochodowych na terenie dróg publicznych obejmującą centrum miasta Piaseczna. Rozwiązanie to przyczyni się do wzrostu opłacalności korzystania z transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego.
Zrównoważona mobilność to również jeden z tematów przewodnich odbywającego się co roku „Dnia energii”, podczas którego uczestnicy mogą m.in. zasiąść za kierownicą elektrycznego auta i samodzielnie odbyć jazdę próbną. Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie informuje mieszkańców o negatywnym wpływie substancji emitowanych przez silniki samochodowe oraz promuje zrównoważoną mobilność opracowując i dystrybuując broszury edukacyjne. W budynkach urzędu oraz w piaseczyńskich ośrodkach zdrowia dostępne jest m.in. opracowanie „Szkodliwość niskiej emisji – prawda czy mit?” zawierające kompendium wiedzy z zakresu niskiej emisji oraz sposobów jej przeciwdziałania, a także ulotki „Zadbaj o czyste powietrze! Podwieź sąsiada!” informujące o zaletach przejazdów grupowych, w tym tzw. carpoolingu. W siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej dostępne są ponadto ulotki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: „Pyły zawieszone”, „Metale i WWA w pyle PM10”, „Stan jakości powietrza w 2016 r.”, „Ozon w pigułce” (część I i II).