Participants

Contact & Activities

Participating city

Kazimierz Biskupi
11.484 inhabitants

Local contact

Promocja
Tomasz Piaseczny
Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupi
++48 669315002

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
W 2018 roku hasłem kampanii jest Multimodalność, a sloganem Przesiadaj się i jedź!
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI realizuje program ETZT (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu)w dniach 16-22 września 2018 roku w lokalnym środowisku łącząc historię własną jako nierozerwalną część historii Polski i Europy.
Motto:
Pieszo, rowerem, na rolkach i transportem zbiorowym dla uczczenia 100- lecia Niepodległości w ramach tegorocznej kampanii ETZT (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
1. Misja:
Mieszkańcy Gminy Kazimierz Biskupi biorą udział w tegorocznej kampanii ETZT oddając cześć historii – 100 lecie odzyskania Niepodległości – tworząc przyjazne środowisko naturalne.
Kanwą podjętych inicjatyw jest piesza historia Kazimierza Biskupiego i Polski:
- ponad 1000 letni kult (od 1003 r.) Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim – według legendy dwóch zakonników Barnaba i Jan - przybyło na pieszo - z Włoch z klasztoru w Pereum założonego przez św. Romualda w rozlewiskach Padu koło Rawenny .Do włoskich mnichów dołączyli – też na pieszo - na ziemiach polskich : Mateusz, Izaak i parobek Krystyn.
- Historia Polski - 1 Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego: „29 i 30 lipca Józef Piłsudski zarządził częściową mobilizację i koncentrację Polskich Drużyn Strzeleckich, a 2 sierpnia rozpoczął mobilizację i koncentrację wszystkich drużyn z Galicji. 3 sierpnia około godz. 18.00 w Oleandrach sformowano 1 Kompanię Kadrową. Kompania - wymaszerowała pieszo - 6 sierpnia o godzinie 2:42 w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne”.
2. Cel:
Przesiadaj się i jedź!
Multimodalność tras:
Popularyzacja komunikacji zbiorowej do Konina liniami nr 53 i 55, oznaczonego szlaku pieszo – rowerowego PTTK z Kazimierza Biskupiego do Władzimirowa – dalej nowa ścieżka pieszo-rowerowa do granic gminy Kazimierz Biskupi z Koninem o długości 2,4 km.
Zalety narzędzi multimodalności: komunikacji zbiorowej, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej. Ekologia w miejscu pobytu: sortujemy odpady komunalne!
Samochód osobowy w odstawce!
W ramach tygodnia mieszkańcy uczestniczą w:
a) Uroczyste otwarcie nowej ścieżki - pieszo rowerowej z Władzimirowa - do granic gminy z Koninem - w Posadzie o długości 2,4 km, w tym 2 stacje rowerowe i nowego przystanku MZK w Wieruszewie (linia nr 53).
b) Przesiadaj się i jedź! Przesiadamy się z samochodów osobowych do innej komunikacji - zalety multimodalności: komunikacji zbiorowej - linia 53 i 55, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej.
c) Przesiadaj się i jedź! Zamiast samochodów osobowych wybierają komunikację miejską - linia 53 i 55, rowery, rolki, wrotki, piesze wędrówki lub wózki dla niepełnosprawnych realizując się:
- Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej - zalety multimodalności: komunikacji zbiorowej, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej;
- pomniki i groby Powstańców Styczniowych (Dobrosołowo, Kazimierz Biskupi: w lesie, na cmentarzu, na Placu Wolności);
- pomniki i groby Bohaterów Walk Narodowowyzwoleńczych: na Placu Wolności;
- pomniki męczeństwa: Wygoda;
- nowo budowany plac w Kazimierzu Biskupim poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
d) Przesiadaj się i jedź! Zalety multimodalności komunikacja pasażerów i towarów z gminy Kazimierz Biskupi do Konina „Szlakiem rowerowym w Puszczy Bieniszewskiej oraz dalej nowo otwartą ścieżką pieszo - rowerową Władzimirów – Posada oraz dalej do Europy pociągiem. Korzystamy z narzędzi komunikacji zbiorowej, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej,
e) Przesiadaj się i jedź! Zalet multimodalności komunikacji zbiorowej, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej w komunikacji do placów rekreacyjno – sportowych w sołectwach: Nieświastów, Kamienica, Jóźwin, Wieruszew, Władzimirów, Kazimierz Biskupi, Tokarki, Bochlewo, Cząstków, Posada, Sokółki, Bielawy, Wola Łaszczowa, Dobrosołowo, Komorowo, Daninów, Kozarzew, Kozarzewek.
f) Przesiadaj się i jedź! Pogadanki nt, zalet multimodalności: komunikacji zbiorowej, pieszej, rolkowej, wrotkowej i rowerowej, zasady bhp i pokazy sprzętu rowerowego i rolki na placach zabaw i w świetlicach wiejskich.
g) Przesiadaj się i jedź! Zachowujemy czystość i porządek – segregujemy odpady komunalne w czasie naszej rekreacji i pobytu w środowisku naturalnym.
h) Przesiadaj się i jedź! Nasz koncert, rysunki dotyczące bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i rolkowego. Gry i zabawy sportowe i kulturalne na placach rekreacyjno – sportowych – każdego dnia w innym sołectwie.
i) Przesiadaj się i jedź! Tworzymy Klub Gminy Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik”. 16-22 września „Korzystam z MZK” uczestnicy zamiast aut wybierają komunikację miejską. Każdy kto wypełni deklarację oraz dołączy do niej :skasowany w dniach 16-22.09 bilet MZK , bądź skan biletu dekadowego/miesięcznego lub ksero dowodu rejestracyjnego samochodu i bilet przejazdu MZK nr 53 lub 55 będzie uczestnikiem indywidualnym Klubu Gminnego Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik” .
j) Przesiadaj się i jedź! DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 22.09.208 – w ramach dnia zamknięcie ulic dla ruchu samochodowego: Władzimirów - Sokółki, ul. Szkolna.
k) Przesiadaj się i jedź! W każdym dniu pogadanki na temat:
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów i rolkowców, wrotkowców – Policja, OSP.
- Zalety ruchu rowerowego, pieszego, i rolkowego, wrotkowego dla zdrowia.
- Udzielanie pierwszej pomocy Państwowa Straż Pożarna w Koninie i Ochotnicza Straż Pożarna – pokaz sprzętu.
- Sprawność techniczna sprzętu: Policja, Przedstawiciele sklepów rowerowych, serwisów napraw.
Bierzemy udział w kategoriach:
1. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców);
2. nagroda ETZT – za najbardziej innowacyjne wydarzenie;
3. Klasyfikacja województw.
JETEŚMY „Złotymi Uczestnikami” –
REALIZUJEMY 3 działania – kryteria !!!!!!!!
Kryterium 1: Zorganizowanie działań w dniach 16-22 września 2018 z tematem przewodnim: Multimodalność i sloganem Przesiadaj się i jedź!
Kryterium 2: Produkt ETZT - Wdrażamy działania trwałe:
a) Połączenie z Kazimierza Biskupiego bezpieczną trasą: Szlak PTTK z Kazimierza Biskupiego do Władzimirowa; budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Władzimirowa do granic Konina 2,4km w tym 2 stacje rowerowe i nowy przystanek MZK w Wieruszewie i jej oddanie 16.09.2018 r.
b) Budowa Placu Piłsudskiego dla komunikacji pieszej, wrotkowej, rolkowej.
c) Bezpłatne przejazdy dla młodzieży szkolnej transportem zbiorowym, w tym linią 53 i 55 do maja do sierpnia 2018 – podpisanie listu intencyjnego z Prezydentem Miasta Konina na dalsze 12 miesięcy.
d) Tworzymy Klub Gminy Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik”. 16-22 września „Korzystam z MZK” uczestnicy zamiast aut wybierają komunikację miejską. Każdy kto wypełni deklarację oraz dołączy do niej :skasowany w dniach 16-22.09 bilet MZK , bądź skan biletu dekadowego/miesięcznego lub ksero dowodu rejestracyjnego samochodu i bilet przejazdu MZK nr 53 lub 55 będzie uczestnikiem indywidualnym Klubu Gminnego Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik” .
Kryterium 3: Obchodzenie dnia bez samochodu 22 września 2018 – wydzielenie obszarów dla komunikacji zbiorowej, tras pieszych, rowerowych, wrotkowych i rolkowych bez samochodu w Władzimirowie i Sokółkach. W ramach dnia zamknięcie ulic dla ruchu samochodowego: Władzimirów - Wola Łaszczowa - Sokółki, ul. Szkolna.
Godz. 15,00 Rozpoczęcie ETZT (Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu) w Kazimierzu Biskupim – PARK KULTUROWY – MUSZLA – (wymiar międzynarodowy: Kult 5-ciu braci męczenników 2 przybyło pieszo z Włoch: Barnaba i Jan).
Przyjęcie raportu o stanie przygotowań do ETZT (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) przez Wójta Gminy Pana Jana Sikorskiego od Koordynatora.
Publiczne podpisanie Karty Uczestnictwa przez Wójta Gminy Pana Jana Sikorskiego.
Publiczne podpisanie listu intencyjnego Przez Wójta Gminy Jana Sikorskiego z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim na bezpłatne przejazdy dla młodzieży szkolnej transportem zbiorowym, w tym linią 53 i 55 od października 2018 do września 2019 ( na dalsze 12 miesięcy).
Prezentacja hasło 2018: Multimodalność ze sloganem Przesiadaj się i jedź!
Omówienie zasad ETZT (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu), który w 2018 odbywa się pod hasłem: Multimodalność, sloganem jest: Przesiadaj się i jedź!:
Znaczenie hasła:
a) Multimodalność promuje wykorzystanie i łączenie różnych rodzajów transportu w po-dróżach zarówno pasażerów i uczestników ruchu jak i towarów.
b) Multimodalność oznacza maksymalizację korzyści ekonomicznych (oszczędności) dla i uczestników ruchu towarów i pasażerów: kosztów, szybkości, elastyczności, komfortu, niezawodności.
c) Multimodalność przynosi ekologiczne korzyści społeczeństwu: zmniejszenie zanie-czyszczenia i zatorów komunikacyjnych, poprawę jakości życia i zdrowia (w Gminie Kazimierz Biskupi promujemy segregację odpadów w trakcie imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych).
d) Multimodalność uczy poznawania historii lokalnej – 100 lecie Niepodległej (w Gminie Kazimierz Biskupi poznajemy historię odzyskania Niepodległości od powstań stycz-niowych).
e) Multimodalność kształtuje postawy obywatelskie, uczy szanować tradycję i pamięć o bohaterach (w Gminie Kazimierz Biskupi odwiedzamy bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych od powstań styczniowych do upamiętnienia okrucieństwa II wojny światowej – sprzątamy, zapalamy znicze, wzmianki historyczne).
f) Multimodalność pozwala na zmianę środka lokomocji: wędrówki piesze, rowerowe, rolkowe, komunikacja zbiorowa z wykorzystaniem, oznaczonych szlaków PTTK, ścieżek rowerowo – pieszych, placów rekreacyjno – sportowych, świetlic wiejskich.
g) Dzień bez samochodu 22 września 2018 r – obszar całkowicie zamknięty dla sa-mochodów: ul. Szkolna w Władzimirowie i Sokółkach.
h) Przesiadaj się i jedź! Możliwości korzystania w gminie Kazimierz Biskupi z innej ko-munikacji pasażerów i towarów niż samochodowa: transport zbiorowy, m.in. linia MZK 53 i 55 (bezpłatne dojazdy dzieci i młodzieży do szkół, dopłata gminy Kazimierz Biskupi).
Godz. 16,00 Uroczyste otwarcie ścieżki pieszo rowerowej Władzimirów – Konin o długości 2,4 km, w tym 2 stacje rowerowe i nowy przystanek MZK linia 53.
- przejazdy nową trasą rowerowa i korzystanie nowootwartej ze stacji rowerowej
godz. 17:00Aeroklub Koniński - Lotnisko Kazimierz Biskupi: przeloty szkolne samolotem - nauka pilotowania
17 September
godz. 7,00 - Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc do Szkoły Podstawowej Kazimierzu Biskupim, Pogadanki.
Godz. 9:00 – pogadanka w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim prowadzona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzu Biskupim na dwa temat:
a) bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób poruszających się na wrotkach, rowerach oraz pieszo
b) zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
14,00 – Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc pa-mięci w gminie Kazimierzu Biskupim: Plac Wolności, Pomnik na Cmentarzu.
18 September
godz. 7,00 - Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc do Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, Pogadanki
Godz. 9:00 – pogadanka w Szkole Podstawowej i ostatniej klasy Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim prowadzona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzu Biskupim na dwa temat:
a) bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób poruszających się na wrotkach, rowerach oraz pieszo
b) zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc pamięci w gminie Kazimierzu Biskupim: las Wygoda
Godz. 16,00 Pogadanki w Świetlicy Wiejskiej w Nieświastowie.
19 September
godz. 7,00 - Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc do Szkoły Podstawowej w Sokółkach, Pogadanki
Godz. 9:00 – pogadanka w Szkole Podstawowej w Sokółkach prowadzona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną w Bielawach na dwa temat:
a) bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób poruszających się na wrotkach, rowerach oraz pieszo
b) zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Od godz. 16,00 - Pogadanki w remizie OSP w Jóźwinie
od godz. 17,00 Zabawy, gry, pogadanki na placu rekreacyjno - sportowym w Kamienicy.
20 September
godz. 7,00 - Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc do Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie, Pogadanki,
Godz. 9:00 – pogadanka w Szkole Podstawowej w Dobrosołowie prowadzona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrosołowie na dwa temat:
a) bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób poruszających się na wrotkach, rowerach oraz pieszo
b) zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
c) Godz. 10:00 Rajd rowerowy w dniach 20-21 inicjatywa Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie.
o. godz. 16,00 - Pogadanki w remizie OSP Dobrosołowo.
21 September
godz. 7,00 - Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do miejsc do Szkoły Podstawowej w Kozarzewie, Pogadanki .
Godz. 9:00 – pogadanka w Szkole Podstawowej w Kozarzewie prowadzona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzu Biskupim na dwa temat:
a) bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób poruszających się na wrotkach, rowerach oraz pieszo
b) zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Od godz. 16,00 Pogadanki w Świetlicy Wiejskiej w Kozarzewku.
22 September
Od godz. 7,00 do 8,00 oraz od godz. 14,00 do 15,00 Zamknięcie ulicy dla ruchu samocho-dowego: Władzimirów - Wola Łasczowa - Sokółki, ul. Szkolna
Od godz. 14,00 Komunikacja zbiorowa, pieszo, rowerowa, rolkowa i wrotkowa do Pałacu w Posadzie. Pogadanki w Pałacu w Posadzie; Gry i zabawy w Parku w Posadzie
16,00Uroczyste zakończenie ETZT w gminie Kazimierz Biskup.
Przyjęcie meldunku przez Wójta Gminy Pana Jana Sikorskiego o zakończeniu ETZT (Euro-pejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu) złożonego przez Koordynatora.
10.10.2018 spotkanie Klubu Gminy Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik” ETZT - godz: 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury - podsumowanie i wnioski na przyszłość
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Władzimirów - Woła Łaszczowa - Sokółki, ul. Szkolna
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Uroczyste otwarcie ścieżki pieszo rowerowej Władzimirów – Konin o długości 2,4 km, w tym 2 stacje rowerowe i nowy przystanek MZK linia 53.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Połączenie z Kazimierza Biskupiego bezpieczną trasą: Szlak pieszy PTTK z Kazimierza Biskupiego do Władzimirowa; budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Władzimirowa do granic Konina 2,4km i jej oddanie 16.
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: Uroczyste otwarcie ścieżki pieszo rowerowej Władzimirów – Konin o długości 2,4 km, w tym 2 stacje rowerowe i nowy przystanek MZK linia 53 w Wieruszewie.
Traffic calming and access control scheme
 • Create park and ride stations
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: Budowa Placu Piłsudskiego dla komunikacji pieszej, wrotkowej, rolkowej
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Other: Bezpłatne przejazdy dla młodzieży szkolnej transportem zbiorowym, w tym linią 53 i 55 do stycznia do sierpnia 2018 – podpisanie listu intencyjnego z Prezydentem Miasta Konina na dalsze 12 miesięcy
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Other: Tworzymy Klub Gminy Kazimierz Biskupi „Złoty Uczestnik”. 16-22 września „Korzystam z MZK” uczestnicy zamiast aut wybierają komunikację zbiorową miejską.ZGŁOSZENIE do Klubu Gminy Kazimierz Biskupi „Z