Participating towns and cities

Luxembourg Conter (Contern) , Luxembourg

Website:
Population:
3.600 inhabitants
Contact:
Cathy Diederich
4, Place de la Mairie
L-5310 Contern
(++352) 350261321

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Conter (Contern) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

18 September
18:30 Auer am Centre Nicolas Braun zu Hesper
Tipps an Tricks vun der APP mobiliteit.lu; d’Méiglechkeeten an dem Emgang kennen léieren
20 September
16:30 Auer um Campus Contern ZI Weiergewan Rue Edmond Reuter
Fête de la Mobilité mat Aweiung vun den M-Boxen ob der Gare - Sandweiler-Conter a Presentatioun vun der 1ter Navette ouni Chauffeur zu Lëtzebuerg
21 September
17:00 Auer, 55 Rue des Scillas um Houwald Alzingen Stützpunkt Gemeng Hesper
Aweiung vun der Velosstatioun vel’oH, Locatiounssystem mat 100% elektrescher Ënnerstëtzung
22 September
23. September 13.00 - 18.00 Auer Grousse Velostour duerch d'Gemenge Conter, Hesper a Weiler-la-Tour

Permanent measures Permanent measures

Conter (Contern) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders

Car-free day Car-free day

Conter (Contern) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
23. September ass d'Rue de Syren zu Conter fir de Verkéier gespaart.