Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Крива Паланка (Kriva Palanka) , Republic of North Macedonia

Population:
21.800 inhabitants
Department:
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Contact:
Оливер
Св. Јоаким Осоговски
1330 Крива Паланка
(++389) 76 406 355
Крива Паланка (Kriva Palanka) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2015

Participation 2018

Car-free day Car-free day

Крива Паланка (Kriva Palanka) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Рутата е предвидена да биде од градскиот плоштад каде учесниците ќе се движат по улицата Св. Јоаким Осоговски до Мотел Македонија, каде што повторно се вклучуваат на улицата Св. Јоаким Осоговски и како крај на рутата е предвиден градскиот плоштад.