Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Крива Паланка (Kriva Palanka) , Republic of North Macedonia

Population:
21.800 inhabitants
Department:
Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Contact:
Оливер
Св. Јоаким Осоговски
1330 Крива Паланка
(++389) 76 406 355
Крива Паланка (Kriva Palanka) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2015

Participation 2019

Car-free day Car-free day

Крива Паланка (Kriva Palanka) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Улица Св. Јоаким Осоговски . Настанот вклучува возење на велосипеди, ролери, секејтборди...Ќе се вози од градскиот плоштад до мотел Македонија и назад по истата рута. На настанот ќе бидат вклучени ученици од средното општинско училиште „Ѓорче Петров“, основните општински училишта „Јоаким Крчовски“ и „Илиндин“, како и заинтересирани граѓани. Настанот ќе се одржи на ден 20.09.2019 година (петок).