Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Conter (Contern)
3.600 inhabitants

Local contact

Diederich
4, Place de la Mairie
L-5310 Contern
++352 350261321

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
18.00 Auer After Work Walk
D’Gemenge Conter an Hesper erziele bei engem flotten Tour iwwert den Duponts Naturpad duerch d’Flora&Fauna iwwert de Projet Velospist, deen déi 2 Gemengen an Zukunft wäerte matenee verbannen. (Dauer +-2h / 4km) Hënn un der Léngt sinn erlaabt.
20 September
Eng Mëtsch mat op de Wee
Als Merci, dass dir op den ëffentlechen Transport zréckgräift, brénge mir Iech e Croissant op de Busarrêt
22 September
Grousse Velostour duerch d'Gemenge Conter, Hesper a Weiler-la-Tour
D’Stroosse si gespaart, a jiddereen dierf den Tour fir sech maachen. Et geet alles iwwert e befestege Wee, esou dass en och mat Kannerkutschen, Rollerblades, Rollschong asw benotzt ka ginn.
Et gëtt an all Gemeng e Stand wou Animatioun an eppes klenges Iessen an ze drénken ugebueden gëtt.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Elaboration of new residential areas
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
  • Charging points for electric vehicles
Mobility management
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
  • Create systems for buses and walking trains