Participating towns and cities

Luxembourg Ierpeldeng-Sauer (Erpeldange-sur-Sûre) , Luxembourg

Population:
2.467 inhabitants
Contact:
Carlo Tessaro
B.P. 39
L-9001 Ettelbruck Ierpeldeng-Sauer
(++352) 621178326
Ierpeldeng-Sauer (Erpeldange-sur-Sûre) already registered 16x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003 2002

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Ierpeldeng-Sauer (Erpeldange-sur-Sûre) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Autofräien Sauerdall tëscht Ierpeldeng un der Sauer an Mechela
Aktioun Kilometerschlaang an den Grondschoulen /
17 September
Mam Vëlo vun Miersch an d’Stad / A vélo de Mersch en Ville
Radbonus
18 September
Myenergy Themenowend / Soirée thématique
Radbonus
19 September
Sentier Adrien Ries
Radbonus
20 September
Tendances Jardins, Colmer-Bierg
Konferenz/ Conférence „Fortbewegung & Fortschritt IV“
21 September
Commémoratioun 75 Joer Befreiung Ettelbréck
Radbonus
22 September
Autofräien Dag / Journée sans voiture
Nordstad MTB Trail (25 • 35• 50 • 60 KM)

Car-free day Car-free day

Ierpeldeng-Sauer (Erpeldange-sur-Sûre) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.