Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Ierpeldeng-Sauer (Erpeldange-sur-Sûre)
2.467 inhabitants

Local contact

Tessaro Carlo
B.P. 39
L-9001 Ettelbruck
++352 621178326

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Autofräien Sauerdall tëscht Ierpeldeng un der Sauer an Mechela
Aktioun Kilometerschlaang an den Grondschoulen /
17 September
Mam Vëlo vun Miersch an d’Stad / A vélo de Mersch en Ville
Radbonus
18 September
Myenergy Themenowend / Soirée thématique
Radbonus
19 September
Sentier Adrien Ries
Radbonus
20 September
Tendances Jardins, Colmer-Bierg
Konferenz/ Conférence „Fortbewegung & Fortschritt IV“
21 September
Commémoratioun 75 Joer Befreiung Ettelbréck
Radbonus
22 September
Autofräien Dag / Journée sans voiture
Nordstad MTB Trail (25 • 35• 50 • 60 KM)
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.