Participants

Contact & Activities

Participating city

Mestská časť Bratislava-Ružinov
73.250 inhabitants

Local contact

Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
Mgr. Alexandra Szökeová
Mierová 21, Bratislava
++421 908797116

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Podujatie ,,Detská dopravná výchova v Ružinove". Podujatie bude určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Ružová dolina a ZŠ Kuliškova, cca 200 detí. V rámci podujatia bude pre žiakov vytvorených 8 stanovíšť s rôznymi aktivitami zameranými na dopravnú výchovu a prevenciu - mobilné dopravné ihrisko, stanovište zdravotnej služby, Polície SR - preventisti, Osveta prečo jazdiť na bicykli a iné. K podujatiu bude ďalej zabezpečené: Zakúpenie a odovzdanie ZŠ - stojan na bicykel (zriadenie bezpečných stojanov v priestore, ktorý je komfortný a bezpečný na parkovanie bicyklov), Zakúpenie a odovzdanie ZŠ – stojan pre kolobežky, Zakúpenie a odovzdanie ZŠ – stojan na opravu bicyklov , Aplikácia prvkov dopravného upokojovania v rámci komunikácií v okolí školy – obnova vodorovného DZ, podfarbenie priechodu, zníženie rýchlosti.