Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Luerenzweiler (Lorentzweiler)
3.800 inhabitants

Local contact

Marguy Kirsch
2449 Lorentzweiler

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
15.09.
"Garage Sale" (Garagefloumaart) an der Gemeng Luerenzweiler, 15.00-18.00h, 25 Bierger maachen hir Garagen op a verkafen Saachen, déi si net méi brauchen.
16.09.-22.09. E spezielle Vëlo fir eis Gemeng (verschidde flott dekoréiert Vëlo'en ginn an der Gemeng opgeriicht)
19 September
Meet and Greet op der Vëlospiste tëscht Hielem a Luerenzweiler
Klimateam offréiert frësche Viz an informéiert iwwert Fairtrade Produit'en
16.00-18.00h
21 September
Tour du Duerf, Mam Vëlo duerch eis Gemeng, Mat Kaffi a Croissant gestäerkt, maache mir eis op en Tour duerch eis Dierfer
RdV 9.30h bei der Gemeng. Retour géint 11.00h
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
  • Create wheelchair ramps
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places