Registered MOBILITYACTIONS

Mobility day for children

20 September 2019
Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Slovakia
Promoting the environment-friendly form of transport for children and students from local nursery and primary schools. The main goals are to introduce them the main idea of the mobility week campaign and to join them to the European mobility week activities. Next topic is commuting to school by using non-motorized transport as a healthy way how to start the day.
Cieľom podujatia je propagácia ekologických foriem dopravy pre deti materských škôl a základných škôl. Hlavným cieľom je predstaviť deťom hlavné myšlienky kampane ETM a zapojiť ich touto formou do aktivít. Ďalšou témou je dochádzanie do škôl nemotorovými spôsobmi dopravy, ktoré sú pre deti skvelou možnosťou pre začiatok dňa.

Organiser

Ministry of Transport and Construction of the Slovak republic

MOBILITYACTIONS archive