Participating towns and cities

Luxembourg Esch-Sauer (Esch-sur-Sûre) , Luxembourg

Population:
2.600 inhabitants
Contact:
Gira
1, an der Gaass L-9650 Esch-sur-Sûre Esch-Sauer
Esch-Sauer (Esch-sur-Sûre) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2015 2008 2002

Participation 2002