Participating towns and cities

Luxembourg Schëtter (Schuttrange) , Luxembourg

Population:
4.147 inhabitants
Contact:
Daniel Flies
2, place de l'église
L-5367 Schuttrange Schëtter
(++352) 350113266
Schëtter (Schuttrange) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2015 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2006

Activities within the week Activities within the week

Schëtter (Schuttrange) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2006, taking into account the annual theme.

All week
Programme des activités locales:


Donneschdes, den 21. September 2006
Ouni Auto op d'Aarbecht, an d'Staad an an de Lycée

UM 07.13 AUER AN UM 07.28 AUER (Mensbech)
stinn e Veloswaggon, Bio-Bréidercher an Zeitungen zur Verfügung
GEMEINSAMEN RETOUR MAM VELO
Um 18.00 Auer um Glacis an
Um 18.15 Auer um P&R FIL (Foire)

Cette action est un concours avec la commune de Betzdorf

Freides, den 22. September 2006
D’Schoulkanner fueren moies mam Velo an d’Schoul an um 4 Auer erem heem (an der Mëttesstonn bleiwen d’Veloen um Site vun der Schoul stoen).

Permanent measures Permanent measures

Schëtter (Schuttrange) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Car-free day Car-free day

Schëtter (Schuttrange) carries out a Car-Free Day 2006 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.