Participating towns and cities

NetherlandsDordrecht, Netherlands

Website:
Population:
118.000 inhabitants
Contact:
Janno Heinen
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Dordrecht already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2016 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2003

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Dordrecht organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
Concept Programma Regionale Mobiliteitsweek Drechtsteden:

16-22 september 2012


Centraal regionaal thema: Integratie Duurzame Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Regionaal subthema: 15 jaar regionale samenwerking verkeersveiligheid Drechtsteden

Europese slogan: “Moving in the right direction”

Voorbeeld regionale slogan: “Op weg naar een duurzame en verkeersveilige regio”


Doelgroepen

Voor de volgende doelgroepen per gemeente wordt een activiteit op het raakvlak van verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit georganiseerd, namelijk:
1. 4 – 12 jarigen binnen het educatief programma SCHOOL op SEEF;
2. 12 – 16 jarigen binnen het educatief programma TotallyTraffic;
3. 17 jaar en ouder lokale en regionale reizigers per auto, fiets of openbaar vervoer;
4. Ondernemers en maatschappelijk organisaties in de regio.

Conceptprogramma in het kort

1. SCHOOL op SEEF activiteit voor 4 – 12 jarigen rond het thema “Verkeersveiligheid en duur-zame Mobiliteit” uitgevoerd door CED Groep op een basisschool in elke gemeente;
2. Theatervoorstelling voor 12 – 16 jarigen rond het thema “Verkeersveiligheid en duurzame Mobiliteit” uitgevoerd door Johan Cahuzak Theater op een aantal middelbare scholen in de regio;
3. Kick-off en inspiratie in de vorm van een symposium en rondleiding voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, media en regionale portefeuillehouders in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht;
4. Band op Spanning voor automobilisten op publieksvriendelijke locaties in elke gemeente;
5. Stimuleren watervervoer en gratis busvervoer in de regio op zaterdag 22 september;
6. Fietskeuring door Fietsersbond op plaatselijke weekmarkten en/of waterhalte in de regio;
7. Mobiliteitspagina in plaatselijke weekbladen en overige communicatie omtrent het pro-gramma;
8. Kilometerteller fiets voor zes portefeuillehouders verkeer na zomerreces.

Hierna wordt per doelgroep toegelicht welke activiteit georganiseerd wordt, wat de activiteit inhoud en wat de kosten zijn.

1. SCHOOL op SEEF activiteit voor 4 – 12 jarigen

Op 48 scholen in de regio Drechtsteden wordt gewerkt met het programma SCHOOL op SEEF. De ontwikkeling van passagier tot zelfstandig verkeersdeelnemer maakt een structurele aanpak van verkeerseducatie noodzakelijk. De fasen van de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling van 4-12 jarigen, hun eigen verkeersrol en de interactie daarvan met andere weggebruikers dienen in het programma als uitgangspunt. SCHOOL op SEEF wordt volledig vergoed door de RPV Drechtsteden.

Doel en omschrijving activiteit: In voorgaande jaren werd speciaal tijdens deze week voor het basisonderwijs het programma ‘Groene Voetstappen’ aangeboden. Helaas werd hier niet veel gebruik van gemaakt. Daarom hebben de gezamenlijke gemeenten de CED Groep gevraagd een gastles over duurzame mobiliteit te ontwikkelen die educatief en aansprekend is en perfect aansluit op de bestaande School op Seef les ‘Educatieve Fietsroute’.

Het aangeboden programma ziet er als volgt uit:
1. Bestaande SCHOOL op SEEF les ‘Educatieve Fietsroute’
2. Gastles en quiz duurzame mobiliteit verzorgt door een gastdocent van de CED-Groep
3. Bijhouden log-boekje* door leerlingen

*Leerlingen houden gedurende de week van de mobiliteit een logboek bij. In dit logboek noteren zij reisdoelen, afgelegde afstanden, vervoerskeuze en de duurzaamheid van deze reis.

Het doel van de gecombineerde lessen is dat na deze week de leerlingen zich veiliger per fiets van school naar huis bewegen maar ook weten wat duurzame mobiliteit is en welke vervoersvormen duurzaam zijn en hoe ze daar zelf aan bij kunnen dragen.

Kosten: circa € 5.250

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehouders verkeer, duurzaamheid en/of onderwijs kunnen op de betrokken school de activiteit openen en enige tijd actief meedoen.

Communicatie: nog nader in te vullen.


2. Theatervoorstelling 7 Sloten voor voortgezet onderwijs binnen TotallyTraffic

Inleiding: Sinds 2011 wordt op een aantal schoollocaties in de regio Drechtsteden gewerkt met het programma TotallyTraffic. TotallyTraffic richt zich op de jongeren in het voortgezet onderwijs en heeft tot doel om via bewustwording jongeren aan te zetten tot nadenken over van eigen verant-woordelijkheden in het verkeer, het kennen van je eigen plek in het verkeer en de risico’s die je kan lopen.

RMW: Op 5 tot 6 scholen in verschillende gemeenten op verschillende dagen een uitvoering van 7 Sloten.

Doel en omschrijving activiteit: Door middel van theatervoorstelling en aansluitende forumdiscussie leerlingen bewust maken van een aantal risicovolle gedragingen in het verkeer en aanzetten tot nadenken over de eigen houding/het eigen gedrag op het gebied van verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Op verzoek van de werkgroep wordt door de theatermaker Johan Cahuzak de koppeling gemaakt met duurzame mobiliteit. Doel van de mobiliteitsweek is om meer scholen en leerlingen bekend te maken het programma TotallyTraffic en de raakvlakken tussen verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Kosten: ongeveer € 1.000,00 per school voor 50 tot 60 leerlingen

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehouders verkeer, duurzaamheid en/of onderwijs kunnen op de betrokken school de activiteit openen en tijdens de paneldiscussie actief meedoen.

Communicatie: nog nader in te vullen.

Nuttige informatie: www.totallytraffic.nl, www.johancahuzak.nl.


3. Kick-off Regionale Mobiliteitsweek en inspiratie samen met ondernemers en betrokken maatschappelijke organisaties

Inleiding: In 2010 is door de gemeente Dordrecht in samenwerking met de regio Drechtsteden een kick-off symposium georganiseerd voor ondernemers rond het thema ‘Duurzame mobiliteit: anders denken, anders doen’. Zowel door portefeuillehouders als ondernemers is dit initiatief goed ontvangen.

RMW: Bij de Duurzaamheidsfabriek in de regio Drechtsteden wordt een regionale Kick-off en rond-leiding op maandag 17 september van 16.00 tot 20.00 uur georganiseerd in de vorm van een symposium. Genodigden zijn ondernemers, relevante maatschappelijke organisaties, portefeuillehouders en media uit de regio.

Doel en omschrijving activiteit: Ondernemers en maatschappelijke organisaties door middel van lezingen over innovatieve en aansprekende onderwerpen rond het thema ‘Integratie duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid’ van toepasbare informatie voorzien.

Mogelijk onderwerpen voor lezingen zijn:
- Nieuwe Rijden gecombineerd met Veiligheid;
- TNO Veilige en schone transportmiddelen;
- Weg van de Toekomst;
- Fietssnelweg door Goudappel Coffeng en Artgeneering;
- Breda lanceert app voor beloning goed verkeersgedrag;
- Twynstra en Gudde 'Duurzame Mobiliteit blijft greenwashing';
- Twynstra en Gudde 'Het nieuwe werken en duurzame mobiliteit';
- ‘Slim zakelijk mobiel’;
- Bereikbaarheidsonderzoek Drechtsteden.

Kosten: afhankelijk van locatie en opzet ongeveer € 10.000 tot € 12.000 euro.

Bestuurlijke betrokkenheid: afhankelijk van invulling is actieve betrokkenheid en publiciteit mogelijk.

Communicatie: nog nader in te vullen.
4. Band op Spanning

Inleiding: In vier van zes gemeenten is de activiteit Band op Spanning in het recente verleden naar tevredenheid uitgevoerd. Band op Spanning is een service die autobanden op de juiste spanning houdt. Met mobiele vulapparatuur wordt de bandenspanning gecontroleerd en waar nodig bijgevuld. Hiermee wordt het milieu gespaard en de verkeersveiligheid vergroot.

RMW: Eén dag in de RMW wordt in iedere betrokken gemeente de activiteit Band op Spanning uitgevoerd. Gemeente bepalen zelf op welke dag en welke locatie. Band op Spanning beschikt over drie bussen waardoor ze maximaal drie gemeenten op één dag kunnen bezoeken.

Doel en omschrijving: Het team van Band op Spanning spreekt autobezitters aan op een publieks-vriendelijke locaties en geeft informatie over de voordelen om de banden op spanning te houden. Doel is om mensen bewust te maken van de voordelen om regelmatig de bandenspanning te chec-ken en dat met geringe moeite een groot verschil gemaakt kan worden op het gebied van CO2 uit-stoot.

Kosten: afhankelijk van hoeveel mensen Band op Spanning in een gemeente inzet, liggen de kosten tussen de € 6.000 en € 7.200.

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehouder verkeer en/of duurzaamheid kan als eerste zijn banden laten checken.

Communicatie: nog nader in te vullen.


5. Stimuleren watervervoer en gratis busvervoer

Inleiding: Ieder jaar verzorgt Arriva op de zaterdag tijdens de Mobiliteitsweek gratis busvervoer. Ook in 2012 stellen zij dit beschikbaar. Het stimuleren van het rijdende busvervoer kan in de regio Drechtsteden goed aangevuld worden met stimulering van varend openbaar vervoer in de vorm van de Waterbus. De Waterbus vormt een verbindende factor tussen alle betrokken gemeenten en wordt door de betrokken organisaties stimulerend aangeboden tijdens de Mobiliteitsweek.

RMW: Op de gratis busvervoerdag ook de Waterbus gratis of tegen een gereduceerd tarief aanbie-den aan de inwoners van de betrokken gemeente. Als dit financieel niet haalbaar is, kan gekeken worden naar andere acties zoals bijvoorbeeld gratis koffie/thee (zie actie Zwijndrecht 2011). Als aanvulling op deze activiteit kan de samenwerking gezocht worden met VVV of Fietsersbond om een aantrekkelijke fietsroute uit te zetten waarbij de Waterbus onderdeel uitmaakt van de route.

Doel en omschrijving activiteit: Door middel van actie in regionale Mobiliteitsweek inwoners van de regio (hernieuwde) kennis laten maken laten maken met verschillende vervoersvormen in de regio en gebruik voor de toekomst stimuleren. Via communicatie inwoners attent maken op het duurzame en veilige karakter van het vervoer.

Kosten: Niet bekend wat de kosten zullen zijn van 1 dag gratis Waterbus. In conceptbudget is een bedrag opgenomen van € 6.500,00 voor deze activiteit.

Bestuurlijke betrokkenheid: afhankelijk van invulling is actieve betrokkenheid en publiciteit mogelijk.

Communicatie: nog nader in te vullen.

6. Fietskeuring door Fietsersbond Drechtsteden

Inleiding: Vanwege hun 25-jarige jubileum heeft de regionale Fietsersbond aangegeven dit jaar een extra activiteit te willen uitvoeren.

RMW: Op de lokale weekmarkt en of waterbushalte een fietskeuring laten uitvoeren door de Fiet-sersbond en mensen aanspreken op hun positief milieubewuste gedrag door met de fiets te komen. Voor het slagen van deze activiteit is het van belang dat de medewerkers van de Fietsersbond actief mensen aanspreken.

Doel: Fietsers bewust maken van hun positieve bijdrage aan duurzame mobiliteit en vanuit verkeersveiligheid bewustzijn creëren over het belang van een goed onderhouden fiets.

Kosten: In het budget is een bedrag opgenomen van € 1.000.

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehouder verkeer kan als eerste zijn fiets laten checken.

Communicatie: nog nader in te vullen.


7. Mobiliteitspagina en overige communicatiemiddelen

Inleiding: Het slagen van de RMW valt en staat bij goede communicatie vooraf over het programma en verslaglegging door diverse media tijdens het programma.

RMW: Via een mobiliteitspagina in de week voor de RMW het programma communiceren en de achterliggende doelen.

Doel: Het onder de aandacht brengen van de georganiseerde activiteiten in de Mobiliteitsweek. Voor publieksactiviteiten als de Waterbus, Busvervoer, Fietskeuring en Band op Spanning is het doel zoveel mogelijk publiek trekken.

Kosten: In het budget is een bedrag van € 5.000 opgenomen.


8. Kilometerteller fiets regionale portefeuillehouders

Inleiding: Het stimuleren van regionale inwoners tot duurzame mobiliteit is gebaat bij een goede voorbeeldfunctie van de regionale portefeuillehouders verkeer.

RMW: Voorafgaand aan de RMW vanaf zomerreces tot en met RMW promoten van fietsgebruik van / naar werk en werkoverleggen.

Doel: Het onder de aandacht brengen van de fiets onder inwoners en bedrijven als prima duurzaam vervoermiddel in de Drechtsteden.

Kosten: In het budget is een bedrag van € 500 inclusief montage en uitleg opgenomen.

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehouder verkeer als promotor van de fiets als duurzaam vervoermiddel richting media.

Communicatie: nog nader in te vullen.