Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Куманово (Kumanovo) , Republic of North Macedonia

Population:
109.066 inhabitants
Department:
Сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита
Contact:
Бојан
ул. 11ти Октомври бр.бб
Куманово
(++389) 77945749
Куманово (Kumanovo) already registered 4x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2017 2016 2015

Participation 2017

Car-free day Car-free day

Куманово (Kumanovo) carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
трка со велосипеди, 70 учесници од основни училишта во Куманово. Трката ќе се одржи на ден 22,09,2017 година на булеварот Октомвриска револуција.