Participating towns and cities

Luxembourg Colmer-Bierg (Colmar-Berg) , Luxembourg

Population:
2.198 inhabitants
Department:
Service technique
Contact:
Pascal Wealer
5, rue de la Poste
7730 Colmer-Bierg
(++352) 83 55 43 - 228
Colmer-Bierg (Colmar-Berg) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

22 September
Ënneschte Wee a Gässel:

11.00 - 21.00 Auer:
- D'Kanner molen eng Blummestrooss
- Sprangschlass
- Spiller an der Strooss mam Ludobus vun der Nordstadjugend

De ganzen Dag iwwer ass fir Iessen a Gedrénks gesuergt

13.00 - 15.00 Auer:
Besuch vum Léiwi a Fräschi aus der Geschicht vun der CFL iwwert Sécherheet beim Zuchfueren

15.00 - 19.00 Auer:
Gutt Stëmmung mam Orchester Los Gasolina

15.00 Auer:
Start Vëlostour an der Nordstad - rendez-vous bei der aler Gemeng.
Vill weider Animatiounen um Vëloswee duerch d'Nordstadgemengen!

21.00 Auer:
Schluss

Permanent measures Permanent measures

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Mir riichten nach weider Vëlosstänneren op fir dass de Vëlo sécher ofgestallt ka ginn.
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Eis Fousgängersträife ginn méi secher gemach - Blo/wäiss Reflektere ginn installéiert. Welsduerf gouf mat Colmer-Bierg duerch eng nei Bréck fir Vëlosfuerer a Fousgänger verbonnen. Iwwert dëss néi Bréc
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Duerch d'Schaafen vun derBusligne 509 ginn elo 2 Wunngebidder ugefuer, déi schlecht oder esou guer net un den ëffentlechen Transport ugeschloss waren.
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
D'Schoulstrooss gouf op Tempo 30 erofgesaat.
Accessibilities
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of school travel plans
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places

Car-free day Car-free day

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.