Participating towns and cities

Luxembourg Ettelbréck (Ettelbruck) , Luxembourg

Population:
8.700 inhabitants
Department:
Service des bâtisses
Contact:
Chantal Hermes
Administration communale de la Ville d'Ettelbruck
B.P. 116
L-9002 Ettelbruck Ettelbréck
(++352) 819181452
Ettelbréck (Ettelbruck) already registered 15x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Ettelbréck (Ettelbruck) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
Nordstad-Optakt vum Tour du Duerf an der Gemeng Ierpeldéng um autofräien Sauerdall
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
17 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
18 September
Iwwerreechen vun Vëloen un d'Primärschoul fir zB am Sportscours Vëlo fueren ze goen oder um Verkéiersgaart deelzehuelen (27/09-02/10)
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
19 September
Den Tour vum Dag: Présentatioun vun engem Spazéierwee ze Ettelbréck an Indicatioun, wéi een aus all Nordstadgemeng mam öffentlechen Transport op den Départ kënnt (all Dag gëtt en Tour an enger anerer Nordstad-Gemeng présentéiert)
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
20 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
21 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
22 September
Autofräien Dag mat Veloscircuit zesummen mat deenen aneren Nordstad-Gemengen
Informatiouns- an Animatiounsstand mat verschiddenen Kommissiounen an dem Klimateam
Veloscodage duerch d'Police
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus

Permanent measures Permanent measures

Ettelbréck (Ettelbruck) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Ouverture vun der Foussgängerzone fir den Velo 24h/24h an 7j/7j, doduerch gëtt eng wichteg Verbindung fir den Vëlo opgemaach, déi eng méi sécher an méi kuerz Alternative zu den Haaptstroossen duerstel
Traffic calming and access control scheme
Ausbau vum Parkleitsystem
Mobility management
Aféierung vun Subsiden fir Leit, déi sech en Vëlo oder Ebike kaafen

Car-free day Car-free day

Ettelbréck (Ettelbruck) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
C.R. 345