Participating towns and cities

SwedenUppsala, Sweden

Website:
Population:
243.043 inhabitants
Department:
Urban Development Office
Contact:
Gunilla Englund
Stadshusgatan 2
753 21 Uppsala
(++46) (0)187274629

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Uppsala organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
1. Uppsala kommun tackar alla som reser hållbart
Uppsala kommun vill tacka alla som väljer cykeln, fötterna, och andra smittsäkra och hållbara sätt att resa. Därför kommer vi torsdagen den 16e och måndagen den 20e september att finnas på plats i centrala Uppsala och dela ut reflexer och sadelskydd.

1. Uppsala Municipality thanks everyone who travels sustainably
Uppsala Municipality would like to thank everyone who chooses the bicycle, feet, and other precautious and sustainable ways to travel. Therefore, on Thursday the 16th and Monday the 20th of September, we will be on site in central Uppsala and hand out reflectors and saddle protection.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Testa dina kunskaper i vårt fråge-quiz
Har du koll på vanliga trafikregler och hur din cykel ska vara utrustad för att klara lagkraven? Torsdag den 16 september och fredag den 17 september kan du testa dina trafikkunskaper genom frågorna i våra fråge-quiz på Instagram.

2. Test your knowledge in our question quiz
Are you familiar with the usual traffic rules and how your bike should be equipped to meet the legal requirements? On Thursday 16 September and Friday 17 September, will you be able to test your traffic skills through the questions in our quiz on Instagram.
17 September
1. Nu blir det buslätt att cykla rätt!
Buslätt att cykla rätt, är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.
Aktiviteten är ett uppskattat återkommande arrangemang med både teori och praktik för de yngsta. Efter genomförd övning belönas barnen med ett cykelkörkort och en reflex.
Genom att lära ut trafikregler vill Uppsala kommun skapa förståelse och en större trafiksäkerhet för barn i förskoleåldern. Vi vill också lära barnen att visa hänsyn i trafiken och att samverkan med andra trafikanter.
I år kommer aktiviteten Buslätt att cykla rätt, att genomföras med utvalda förskolor, under två tillfällen i Gottsunda och Stenhagen.

1. Now it will be easy to cycle correctly!
Easy to cycle correctly, is a cycling activity where preschool children in a playful way can learn more about how to behave in traffic.
The activity is an appreciated recurring event with both theory and practice for the youngest. After completing the exercise, the children are rewarded with a bicycle license and a reflector.
By teaching traffic rules, Uppsala municipality wants to create understanding and greater traffic safety for children of preschool age. We also want to teach children to show consideration in traffic and to interact with other road users.
This year, the "Easy to cycle correctly" activity, will be carried out with selected preschools, on two occasions in Gottsunda and Stenhagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Testa dina kunskaper i vårt fråge-quiz
Har du koll på vanliga trafikregler och hur din cykel ska vara utrustad för att klara lagkraven? Torsdag den 16 september och fredag den 17 september kan du testa dina trafikkunskaper genom frågorna i våra fråge-quiz på Instagram.

2. Test your knowledge in our quiz
Are you familiar with the usual traffic rules and how your bike should be equipped to meet the legal requirements? On Thursday 16 September and Friday 17 September, will you be able to test your traffic skills through the questions in our quiz on Instagram.
18 September
Framtidens resenärer ritar framtidens kollektivtrafik
Elever på Sunnerstaskolan i årskurserna 4 och 5 har ritat framtidens kollektivtrafik. Teckningarna kommer att visas på de digitala skärmarna ombord på stadsbussarna.
Alla teckningar kommer även att publiceras på Uppsala kommuns webbsida från och med 12 september. Aktiviteten är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun.

The travelers of the future draw the public transport of the future
Students at Sunnerstaskolan in grades 4 and 5 have designed the public transport of the future. The drawings will be displayed on the digital screens on board the city buses. All drawings will also be published on Uppsala Municipality's website from 12 september.
The activity is a collaboration between Region Uppsala and Uppsala municipality.
19 September
Framtidens resenärer ritar framtidens kollektivtrafik
Elever på Sunnerstaskolan i årskurserna 4 och 5 har ritat framtidens kollektivtrafik. Teckningarna kommer att visas på de digitala skärmarna ombord på stadsbussarna.
Alla teckningar kommer även att publiceras på Uppsala kommuns webbsida från och med 12 september. Aktiviteten är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun.

The travelers of the future draw the public transport of the future
Students at Sunnerstaskolan in grades 4 and 5 have designed the public transport of the future. The drawings will be displayed on the digital screens on board the city buses. All drawings will also be published on Uppsala Municipality's website from 12 september.
The activity is a collaboration between Region Uppsala and Uppsala municipality.
20 September
Uppsala kommun tackar alla som reser hållbart
Uppsala kommun vill tacka alla som väljer cykeln, fötterna, och andra smittsäkra och hållbara sätt att resa. Därför kommer vi torsdagen den 16e och måndagen den 20e september att finnas på plats i centrala Uppsala och dela ut reflexer och sadelskydd.

Uppsala Municipality thanks everyone who travels sustainably
Uppsala Municipality would like to thank everyone who chooses the bicycle, feet, and other precautious and sustainable ways to travel. Therefore, on Thursday the 16th and Monday the 20th of September, we will be on site in central Uppsala and hand out reflectors and saddle protection.
21 September
Ladda din elbil
Funderar du på att köpa el-bil? Undrar du över hur du bäst kan ladda en el-bil och om den är miljövänlig? Energi och klimatrådgivarna i Uppsala län ger dig opartiska och kostnadsfria råd om vad du bör tänka på och vad som passar dig bäst utifrån dina behov. Energi- och klimatrådgivarna är kontaktbara via webbsidan under hela Europeiska mobilitetsveckan.
Läs mer och kontakta en rådgivare.
Ekrul.se

Charge your electric car
Are you considering buying an electric car? Are you wondering how you can best charge an electric car and whether it is environmentally friendly? The energy and climate advisors in Uppsala County give you impartial and free advice on what you should think about and what suits you best based on your needs. The Energy and Climate Advisers can be contacted via the website throughout the European Mobility Week.
Read more and contact an advisor.
Ekrul.se
22 September
Nu blir det buslätt att cykla rätt!
Buslätt att cykla rätt, är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.
Aktiviteten är ett uppskattat återkommande arrangemang med både teori och praktik för de yngsta. Efter genomförd övning belönas barnen med ett cykelkörkort och en reflex.
Genom att lära ut trafikregler vill Uppsala kommun skapa förståelse och en större trafiksäkerhet för barn i förskoleåldern. Vi vill också lära barnen att visa hänsyn i trafiken och att samverkan med andra trafikanter.
I år kommer aktiviteten Buslätt att cykla rätt, att genomföras med utvalda förskolor, under två tillfällen i Gottsunda och Stenhagen.

Now it will be easy to cycle correctly!
Easy to cycle correctly, is a cycling activity where preschool children in a playful way can learn more about how to behave in traffic.
The activity is an appreciated recurring event with both theory and practice for the youngest. After completing the exercise, the children are rewarded with a bicycle license and a reflector.
By teaching traffic rules, Uppsala municipality wants to create understanding and greater traffic safety for children of preschool age. We also want to teach children to show consideration in traffic and to interact with other road users.
This year, the "Easy to cycle correctly" activity, will be carried out with selected preschools, on two occasions in Gottsunda and Stenhagen.

Permanent measures Permanent measures

Uppsala implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems planned
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas planned
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials