Participating towns and cities

Luxembourg Mäerzeg (Mertzig) , Luxembourg

Website:
Population:
2.380 inhabitants
Contact:
Mike Poiré
22, rue Principale
L-9168 Mertzig Mäerzeg
(++352) 838244-1
Mäerzeg (Mertzig) already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2011 2010 2009 2008 2002

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Mäerzeg (Mertzig) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Sensibiliséierung fir Verkéierssécherheet am Kader vun der Schoulrentrée
- Rappel vum "Séchere Schoulwee", Ausdeele vu personnaliséierten Reflektor-Bännercher fir d'Schoulkanner.
- Als "Grenzgemeng" am Kanton Dikrech vum Kanton Réiden si mir frou bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden offiziell dobäi ze sinn (komplette Programm op www.klima.lu)
- Liwwerung an Opstelle vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
17 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
18 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
19 September
- BIKE4ALL - Alles op de Vëlo am Waarkdall (www.bike4all.lu). Autofräien Dag mat Kaderprogramm
- Aweie vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
20 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Réunioun vun der "Grénger Kommissioun" mat den Haaptdiskussiounspunkten ronderem d'nohalteg Mobilitéit am Kader vum Klimapakt 2.0 dee virgestallt gëtt.
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
21 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
22 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden

Permanent measures Permanent measures

Mäerzeg (Mertzig) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Installation of charging points for e-bikes planned
Opstellen a Aweiung vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Extension or creation of new greenways planned
Neien Amenagement vum Parking hannert der Gemeng fir méi Sécherheet fir de Foussgänger (an d'Automobilisten)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas planned
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Installatioun vu "Berliner Kissen" an den 30er-Zonen, maximal Beschëlderung & Pictogrammes
Accessibilities
Create the tactile pavements planned
Create wheelchair ramps planned
Enlargement of pavements planned
Elaboration of sound devices in traffic lights planned
Launch of accessibility plans planned
Create useful tool for people with reduced mobility planned
inklusiv Renovatioun vum Gemengenhaus
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Create systems for buses and walking trains
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Mäerzeg (Mertzig) carries out a Car-Free Day 2021 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
N21, CR314, CR345
+ eenzel Gemengestroossen
Cf. Plang op www.bike4all.lu