Registered actions

Digital educational activities about air quality and sustainable mobility

carrer Comte d'Urgell, 187. Barcelona
Spain
We have compiled several activities of our organization for schools in a brief catalogue of digital resources on air quality and sustainable mobility.
Hem recopilat diverses activitats de la nostra entitat destinades a escoles en una breu catàleg de recursos digitals sobre la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible.

Organiser

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

MOBILITYACTIONS archive