Registered actions

Development of sustainable transport in the Krakow Metropolis

Poland
Krakow Metropolis Association is responsible for coordination of transport investments implemented in Integrated Territorial Investment (ITI) framework in Krakow and 14 surrounding municipalities. It organizes meetings related to transport development and advises on transport activities to municipalities. It also provides documents which can be used as a framework for transport organization.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest odpowiedzialne za koordynację inwestycji transportowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Krakowie i 14 gminach. Organizuje spotkania związane z rozwojem transportu i doradza gminom w zakresie działalności transportowej. Dostarcza również dokumenty, które mogą być wykorzystane jako ramy dla organizacji transportu.

MOBILITYACTIONS archive