Registered actions

Railway Sundays

16 June 2019 - 13 October 2019
al. Piłsudskiego 12 , 90-051 Łódź
Poland
Project „Railway Sundays” is a series of promotional train trips showing natural environment in the Lodzkie Region. The aim of the project is to promote railway as a an ecological mean of transport and to encourage the inhabitanst to change their transport habits and choose alternative, ecological means of transport for example walking and travelling by train.
Projekt „KOLEJOWE NIEDZIELE” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie łódzkim. Celem projektu jest promocja kolei jako ekologicznego środka transportu oraz zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo i podróżowania koleją.

Organiser

Office of the Marshal of the Lodzkie Voivodship

MOBILITYACTIONS archive