Registered actions

Safety on the road

27 August 2019
"Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV 3430 Latvia
Latvia
We organized lecture about safty on the road in our companies annual event "Our kids at work". To remind our companies employees children how to safely participate in traffic before school starts.
Uzņēmuma ikgadējā pasākumā “Mūsu bērni darbā” mēs organizējām lekciju par drošību uz ceļa. Lai atgādinātu mūsu uzņēmuma darbinieku bērniem, kā droši piedalīties satiksmē pirms skolas sākšanas.

MOBILITYACTIONS archive