Participating towns and cities

Latvia Cēsis (Cesis) , Latvia

Website:
Population:
18.857 inhabitants
Department:
Development and building department
Contact:
Evija Taurene
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
(++371) 26346996
Cēsis (Cesis) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2015 2013 2012 2007 2006 2004 2002

Participation 2006

Activities within the week Activities within the week

Cēsis (Cesis) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2006, taking into account the annual theme.

All week
Pašvaldība mobilitĿtes nedēļas ietvaros paredzējusi pievērst uzmanību klimata pĿrmaiņĿm, kuru cēlonis ir autotransporta izmantošana. Paredzams, ka tiks turpinĿtas aktivitĿtes, kas jau iesĿktas, realizĿjot INTERREG III B projektu - Riteņbraukšna apkĿrt Baltijas jūrai"BSC" . Tas nozīmē, ka tiks popularizēts aktīvs dzīves veids - pĿrvietošanĿs pa pilsētu kĿjĿm vai ar velotransportu, ievērojot satiksmes drošibas noteikumus (lietojot veloaprīkojumu un atstarotĿjus). JaunĿkie sabiedrības locekļi -pirmsskolas vecuma bērni tiks aicinĿti mudinĿt savus vecĿkus mobilitĿtes nedēļas ietvaros uz mĿcību iestĿdi doties kĿjĿm .
TĿpat tiks pievērsta uzmanība aktīvai brīvĿ laika pavadīšanai un kopĿ ar Tūrisma informĿcijas centru paredzēts organizet tūrisma sezonas noslēgumu , aicinot ģimenes uz aktīvu pasĿkumu pilsētas dabas zonĿ.

Permanent measures Permanent measures

Cēsis (Cesis) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.