Participants

Contact & Activities

Participating city

Ljusdal
18.900 inhabitants

Local contact

Gata/Park
Emma Nordebo Snygg
Ljusdals Kommun
82780 Ljusdal
++46 651183 47

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Flera aktiviteter är planerade för hösten inom ramen för Europeiska trafikantveckan i Ljusdal 2011. Temat för hösten är Gå och Cykla och stor vikt har lagts för Gå och cykla till skolan.

Torsdag 22 september

Permanenta praktiska åtgärder för hållbart resande hösten 2011

• Bilfri förälder för en dag – varje elev ska motivera och övertala sina föräldrar att lämna bilen hemma minst en hel dag under en vanlig arbetsvecka (inte helger)
tillsammans med Studiefrämjandet i Ljusdal
• Cyklamera – en tävling för kommunens personal att ta cykeln istället för bilen vid färd på kortare sträckor under arbetstid, oktober till december
• Utfart Gärdeåsskolan – en förlängning av Skolgatan som är en gata för av- och påstigning av skolelever. Denna förlängning kommer att innebära en mycket säkrare trafikmiljö för skolbarnen vid av- och på stigning. Idag finns en vändplan vilket medför att busstrafiken trafikerar gatan i båda riktningarna och äventyrar trafiksäkerheten
• Trafiksäkerhetsåtgärd – ombyggnation av korsningen Bjuråkersvägen och Ringvägen i Ljusdals centralort. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen där många gående speciellt skolelever passerar
• Passage Tallbacken – bredare trottoar och smalare gator ger lägre hastigheter. En samman-koppling av två cykelvägar samt en övergångspassage för skolelever vid Friskolan Tallbacken Ljusdal
• För alla F – 6: NCFF nationella skolutmaning: Cykla och gå till skolan
• Ny cykelförbindelse Ljusdal – Järvsö
• Framtagande av en cykelkarta – Ljusdals tätort
• Handikappvänligare parkeringsplatser – en uppfräschning och ommålning av handikapplatser
• En hastighetsplan enligt Rätt fart i staden – för en attraktivare stad. Målet är att översynen ska resultera i ett förslag till nya hastigheter som är väl anpassade till de tre tätorterna ( Ljusdal, Järvsö och Färilas) lokala förutsättningar och som tar hänsyn till de fem stadsbyggnadskvalite-terna, stadens karaktär, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och miljö
• Inköp av miljövänligare fordon till bilpoolen Ljusdals kommun
• Skolvägsplan
• Hastighetsmätning – utförd av skolklasser tillsammans med polisen
• Vintercyklisten
• ”I stan utan min bil” – reservera och stänga av ett eller flera områden enbart för fotgängare, och cyklister under en dag. Hemvändarhelgen 28 - 29 oktober


Utmaningen "Gå och cykla till skolan"
Ställ bilen ta cykeln – en tävling för kommunens personal att ta cykeln istället för bilen vid färd på kortare sträckor under arbetstid, Syftet med satsningen är att främja de anställdas hälsa genom ökad fysisk aktivitet och undvika onödig miljöpåverkan genom att minska bilåkandet kortare distanser. Utöver tjänsteresor är cyklarna även bokningsbara för en cykelstund under lunchen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns