Participating towns and cities

Luxembourg Mäerzeg (Mertzig) , Luxembourg

Website:
Population:
2.380 inhabitants
Contact:
Mike Poiré
22, rue Principale
L-9168 Mertzig Mäerzeg
(++352) 838244-1
Mäerzeg (Mertzig) already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2011 2010 2009 2008 2002

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Mäerzeg (Mertzig) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
Grousse Spadséierdag zu Fouss, um Velo, an der Kutsch, …
Am Kader vun der europäischer Mobilitéitswoch organiséiert d’Gemeng Mäerzeg an Zesummenaarbecht mam Feeschter, de Kommissiounen, dem Grupp Leader Atert-Wark an dem ORT-Guttland op Kiermessonndeg, 16. September 2018 ee groussen Spadséierdag wou d’Mäerzeger Bierger Trëppeltier, Velos-Touren oder Mountainbike-Touren sollen proposéieren, mam Zil, ee qualitativen Réseau vu verschiddene Weeër an der Gemeng Mäerzeg ze schafen.
De 16. September 2018 gi mir dann zesummen a verschiddenen Gruppen d’Weeër of an huelen se elektronesch mat GPS-Systemer op.
17 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
18 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
19 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
20 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
21 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
22 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.

Permanent measures Permanent measures

Mäerzeg (Mertzig) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Enlargement of pavements
Launch of accessibility plans
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials