Participating towns and cities

Luxembourg Jonglënster (Junglinster) , Luxembourg

Population:
8.000 inhabitants
Department:
Service Technique / Service Ecologique
Contact:
Leffin, Monique
BP 14
L-6101 Junglinster Jonglënster
(++352) 78 72 72 46
Jonglënster (Junglinster) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2008

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Jonglënster (Junglinster) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Tour du Duerf
17 September
Tour du Duerf
18 September
Tour du Duerf
19 September
Tour du Duerf
20 September
Tour du Duerf
21 September
Tour du Duerf
22 September
Tour du Duerf
Veloustour Jonglënster - Betzder mat Begleetaktivitéiten