Participating towns and cities

PolandBłonie, Poland

Website:
Population:
21.000 inhabitants
Department:
Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Środowis
Contact:
Agnieszka Osówniak
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
(++48) 227253004 w. 160

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Błonie organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Burmistrz Błonia zwrócił się z prośbą do dyrektorów placówek oświatowych - przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów i liceum ogólnokształcącego o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. nadzorowanych przez nich placówkach w tegorocznej kampanii. Propozycje w powyższym temacie to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, takich jak oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, dostępność komunikacyjna dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodzin wielodzietnych, przyjazna przestrzeń miasta i wsi, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast i gmin dla inwestorów, wykonanie gazetki szkolnej, przeprowadzenie ankiet wśród kolegów, wywiadów z mieszkańcami jakie działania należałoby wprowadzić, aby polepszyć jakość życia w naszej Gminie, albo jak zachęcić mieszkańców do korzystania z bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu itp.
Wzorem lat ubiegłych szkoły i przedszkola bardzo chętnie prowadziły akcje tematyczne wśród uczniów, dzieci i młodziezy.

Permanent measures Permanent measures

Błonie implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
Create park and ride stations