Participating towns and cities

Luxembourg Nidderaanwen (Niederanven) , Luxembourg

Population:
6.346 inhabitants
Department:
sustainable development
Contact:
Becker
18, rue d'Ernster
L-6977 Oberanven Nidderaanwen
(++352) 34113462
Nidderaanwen (Niederanven) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2019 2018 2016 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Nidderaanwen (Niederanven) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Verdeelung vu Fairtrade Mëtsche fir Benotzer vun der aktiver Mobilitéit an dem ëffentlechen Transport.
Distribution de viennoiseries Fairtrade pour les utili- sateurs de la mobilité active et du transport public.
Distribution of Fairtrade pastries for users of active mobility and public transport.
18 September
Niederanven - Am Sand
Floumaart fir Veloen a Trottinetten
Marché aux puces de vélos et de trottinettes
Second-hand market for bicycles and scooters

Geschécklechkeets-Parcours fir Kanner um Vëlo .
Parcours d’habileté à vélo pour enfants.
Cycling skills course for children.

Trëppeltour/Guidéierten Vëlostour fir Familljen (ca. 5,5km) mam Kim Kirchen; Guidéierten Vëlostour mam Strossenvëlo (ca.26 km); Guidéierten VTT Tour (ca. 25 km); Rollator/Rollstuhl Tour (ca. 1 km)
Parcours de marche / Tour guidé à vélo de route pour familles (ca. 5,5 km) avec Kim Kirchen / Tour guidé
à vélo de route (ca. 26 km) / Tour guidé à VTT (ca. 25 km) / Tour rollator / fauteuil roulant (ca. 1 km)
Walking route / Guided road bike tour for
families (ca. 5.5 km) with Kim Kirchen / Guided road bike tour (ca. 26 km) / Guided VTT tour (ca. 25 km) / Rollator / wheelchair tour (ca. 1 km)

AntigaspisZopp
Soupe Anti Gaspillage
Anti Waste Soup
19 September
Aweiung vum gemeinsame Foussgänger- a Vëlos- wee tëscht Nidderaanwen a Schëtter
Inauguration du chemin mixte entre Niederanven et Schuttrange
Inauguration of the shared foot- and cycle path between Niederanven and Schuttrange
21 September
Workshop Nidderaanwen
Espace routier; Espace routier; Road Space
22 September
Workshop Nidderaanwen
Aktiv Mobilitéit; Mobilité active; Active Mobility