Participants

Contact & Activities

Participating city

Walfer ()
8.200 inhabitants

Local contact

Service écologique
Schwachtgen Carlo
b.p.1
L-7201 Bereldange
++352 330144211

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1) Tour du Duerf
2) Régionalen Velosrallye zu Fouss, op In-line Skates oder um Vëlo Sondes den 18. September. Départ bei der Sportshall Walfer. Verdeelen vun Fairtradeprodukter un Vëlos -Rallye - Fuerer.
3) Ausstellung vun den gemengeneegenen Elektro-Vëloen a vum Elektroauto bei der Sportshall Walfer.