Participants

Contact & Activities

Participating city

Mäerzeg ()
2.300 inhabitants

Local contact

Mike Poiré
22, rue Principale
L-9168 Mertzig
++352 838244-1

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Grousse Spadséierdag zu Fouss, um Velo, an der Kutsch, …
Am Kader vun der europäischer Mobilitéitswoch organiséiert d’Gemeng Mäerzeg an Zesummenaarbecht mam Feeschter, de Kommissiounen, dem Grupp Leader Atert-Wark an dem ORT-Guttland op Kiermessonndeg, 16. September 2018 ee groussen Spadséierdag wou d’Mäerzeger Bierger Trëppeltier, Velos-Touren oder Mountainbike-Touren sollen proposéieren, mam Zil, ee qualitativen Réseau vu verschiddene Weeër an der Gemeng Mäerzeg ze schafen.
De 16. September 2018 gi mir dann zesummen a verschiddenen Gruppen d’Weeër of an huelen se elektronesch mat GPS-Systemer op.
17 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
18 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
19 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
20 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
21 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
22 September
D'Gemeng Mäerzeg mécht mat bei der Initiativ "Tour du Duerf" www.tourduduerf.lu déi vum 17. September bis den 7. Oktober 2018 dauert a wou fläisseg Kilometer um Velo gedréckt ginn.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Enlargement of pavements
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials