Participants

Contact & Activities

Participating city

Ell
1.241 inhabitants

Local contact

Service technique
Laurent SCHAUS
27, Haaptstrooss
L-8530 Ell
++352 26 62 38 590

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Participatioun mat dem ganze Réidener Kanton um Tour du Duerf 2019
19 September
Konferenz "Anescht Reesen - Klimafrëndlech ënnerwee". Verschidden Awunner presentéieren hir alternativ Vakanz-Aventuren, natierlech geet et ëm Vakanzen ouni Fliger an ouni Croisière Schëffer.
20 September
Eng Mëtsch fir d'Klimaschützer - All Schoulkand wat nit mat dem Elteren Taxi gefouert gëtt, kritt als Belounung eng Mëtsch
21 September
Vëlostour vun Ell op Biekerech
22 September
Tour mat den neien Awunner duerch d' Gemeng - Dëst Joer mat enger Alternativ per "aktiv Mobilitéit"
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Neien Abri Vëlo virgesi beim Arrêt RGTR Arelerstrooss
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways