Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Пехчево (Pehchevo) , Republic of North Macedonia

Population:
3.500 inhabitants
Department:
одд. за правни, општи работи и јавни дејности
Contact:
Душко Миовски
ул. ,,Равен,, бр. 8 Пехчево
(++389) 33441321
Пехчево (Pehchevo) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2015

Participation 2015

Car-free day Car-free day

Пехчево (Pehchevo) carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Од страна на општина Пехчево, во соработка со Министерството за внатрешни работи на 22.09.2015 година на ,,Денот без автомобили,, во периодот од 14:30 до 15:30 часот ќе биде овозможено улицата ,,Борис Кидрич,, да биде затворена за сообраќај.