Participating towns and cities

Luxembourg Colmer-Bierg (Colmar-Berg) , Luxembourg

Population:
2.198 inhabitants
Department:
Service technique
Contact:
Pascal Wealer
5, rue de la Poste
7730 Colmer-Bierg
(++352) 83 55 43 - 228
Colmer-Bierg (Colmar-Berg) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Tour du Duerf
Randonnée du Centre

Car-free day Car-free day

Colmer-Bierg (Colmar-Berg) carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Rue de Grentzingen zu Welsduerf ass fir den normalen Duerchgangsverkéier gespaart.
Tëschent 14.00-16.00 Auer kèennt dir déi elektresch Vëloen vun eMovin ausprobéieren.