Participating towns and cities

Luxembourg Biissen (Bissen) , Luxembourg

Website:
Population:
3.150 inhabitants
Department:
Mersch
Contact:
Steffen Max
1, rue des Moulins
7784 Biissen
(++352) 83 50 03-528

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Biissen (Bissen) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Aweihung vun eisen Outdoor Sportgeräter an Presentatioun vum "Fussgängerleitsystem" deen mir installéieren wäerten.
17 September
Urban Village (Eng Nationale déi mir vum 15.09 bis den 24.09 gespaart hun fir Aktivitéiten vun der EMW oofzehaalen) Ouverture.
Ze Fannen um Site ass:
- eng Lounge fir mat den Entreprisen iwert een Mobility Managment Konzept ze schwätzen.
- eng Foire fir Alternative an Elektromobilitéit
18 September
Urban Village 2. Dag.
Ze Fannen um Site ass:
- Start vum Lego Concours, wou Kanner an Awuessen een Lego-Gefier dat se doheem Gebaut hun, oofginn kennen.
- Testen vun Elektro MotoCrossRieder
- eng Foire fir Alternative an Elektromobilitéit
19 September
Urban Village 3. Dag.
Ze Fannen um Site ass:
- Peisiwerreeschung Lego Concours an Expo
- VeloCross Cours
- eng Foire fir Alternative an Elektromobilitéit
20 September
De Schäfferot verdeelt Moies Kaffi
Owes am Urban Village eng Konferenz mam Daniel Baum an mam David Everard
21 September
D'Reichling Twinns weisen de Kanner an och Erwuessener wei een richteg Velo fiert.
22 September
Security Expo fir Schoulkanner mat der Police, ACL, Cente de Formation pour jeune conducteur, an Sales Lentz

Permanent measures Permanent measures

Biissen (Bissen) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Pedestrianisation
Extension or creation of new greenways
Fussgänger Leit System
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools planned
Create park and ride stations planned
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Enlargement of pavements planned
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes planned
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Freight distribution
Introducing cargo bikes planned
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Launch of awareness-raising campaigns planned
Elaboration of educational materials planned
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Create systems for buses and walking trains planned

Car-free day Car-free day

Biissen (Bissen) carries out a Car-Free Day 2021 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
CR115 (route de Bissen vun der ZAC Klengbousbierg bis Rond-Point) vum 15.09 - 24.09